ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปลูกและขยายพันธ์ต้นรวงผึ้ง : 50180000-3353

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

250

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 250

นายเช้่ีาตรู้ 5723

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลักษณะของต้นรวงผึ้งมีดอกมีสีเหลืองและผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพ กอปรกับพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ปลูกต้นรวงผึ้งในพื้นที่เขตฯ และสามารถนำต้นรวงผึ้งที่ปลูกมาขยายพันธุ์และนำมาปลูกในพื้นที่เขตหรือสนับสนุนให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรต้นรวงผึ้งต่อไป

50180600/50180600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปลูกถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 เพื่อดำเนินตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการปลูกต้นไม้ยืนต้น 3 เพื่อเพิ่มจำนวนต้นรวงผึ้งในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เป้าหมายของโครงการ

ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งนำมาปลูกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 5 ต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-27)

100.00

27/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ปลูกต้นรวงผึ้ง

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-28)

25.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างจัดหาวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างเตรียมพันธ์ต้นรวงผึ้ง

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างจัดหาวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมขอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์ให้ประุชาชนมีส่วนร่วม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาวัสดุุอุปกรณ์ ้เพื่อใช้ดำเนินงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3353

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3353

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0792

ตัวชี้วัด : พืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ตชว.เจรจาตกลงวัดที่ 5)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **