ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน : 50180000-3354

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพรชัย ศักดิ์ศิลาตานนท์ 5714

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่ 3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่เขตให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเกิดความปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินการมี ดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 งาน, อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 งาน 1. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 485,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 5. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 193,999.- ดำเนินการแล้วเสร็จ 6. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ จำนวนเงิน 277,600.- ดำเนินการแล้วเสร็จ 7. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง จำนวนเงิน 263,600.- ดำเนินการแล้วเสร็จ 8. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 356,695.- ดำเนินการแล้วเสร็จ 9. งานซ่อมแซมโรงเรียนราชสิทธาราม จำนวนเงิน 214,825.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง จำนวนเงิน 43,041.- ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-16)

90.00

16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินการมี ดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 งาน, อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 งาน 1. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 485,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 5. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 193,999.- ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 6. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ จำนวนเงิน 277,600.- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 7. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง จำนวนเงิน 263,600.- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 8. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 356,695.- ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 9. งานซ่อมแซมโรงเรียนราชสิทธาราม จำนวนเงิน 248,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 10. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง จำนวนเงิน 43,041.- ลงนามอนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-13)

70.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินการมี ดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 งาน, อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 งาน 1. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 485,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 5. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 193,999.- ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 6. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ จำนวนเงิน 277,600.- ตรวจร่างสัญญาจ้าง 7. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง จำนวนเงิน 263,600.- ตรวจร่างสัญญาจ้าง 8. งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 356,695.- ตรวจร่างสัญญาจ้าง 9. งานซ่อมแซมโรงเรียนราชสิทธาราม จำนวนเงิน 248,000.- เสนอขอเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการ ดังนี้ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 485,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 193,999.- ลงนามสัญญจ้าง - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ จำนวนเงิน 279,000.- เสนอขอเห็นชอบ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดนาคกลาง จำนวนเงิน 271,000.- เสนอขอเห็นชอบ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 356,700.- เสนอขอเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-22)

60.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการ ดังนี้ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 485,000.- รายงานผลการตรวจรับ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 202,000.- ขอเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 406,000.- ขอหนังสือยินยอมจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่งบประมาณเหลือ เพื่อโอนให้ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการ ดังนี้ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 485,000.- รายงานผลการตรวจรับ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 109,000.- กำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 406,000.- ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-12)

10.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...นโยบายการปรับลดและชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-01)

60.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 485,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ความคืบหน้าของงาน ร้อยละ 90 - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 109,000.- ชะลอการดำเนินการ ตามนโยบายปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/04/2563 : รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ความคืบหน้าของงาน ร้อยละ 95 - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 499,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ความคืบหน้าของงาน ร้อยละ 15 - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 109,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน กำหนดแบบรูปรายการ, ราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-03)

60.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินงวด - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 499,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-13)

60.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง จำนวน 2 รายการ และรออนุมัติเงินงวด จำนวน 2 รายการ / 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจรับงาน, เตรียมเอกสารฏีกาเบิกจ่าย - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจรับงาน, เตรียมเอกสารฏีกาเบิกจ่าย - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินงวด - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 499,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-10)

50.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดท่าพระ จำนวนเงิน 475,900.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม จำนวนเงิน 483,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดดีดวด จำนวนเงิน 206,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินงวด - งานซ่อมแซมโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี จำนวนเงิน 499,000.- อยู่ระหว่างขั้นตอน แต่งตั้งกรรมการราคากลาง, กำหนดแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง จำนวน 2 รายการ และรออนุมัติเงินงวด จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความชำรุดของโรงเรียนในพื้นที่เขต เพื่อขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมพร้อมในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0796

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **