ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี : 50180000-3356

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพรชัย ศักดิ์ศิลาตานนท์ 5713

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่ 3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนให้พร้อมใช้งานสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดเนื้องาน ดังนี้ - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก คลุมสนามฟุตซอย ตามแบบ สบญ.9/63 พื้นที่ประมาณ 465 ตร.ม. - งานระบบไฟฟ้า 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้ - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนามฟุตบอล พื้นที่ 465 ตร.ม. - งานระบบไฟฟ้า 1 แห่ง ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเกินสัญญา มีค่าปรับจำนวน 15,520.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-13)

90.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือแจ้งขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ เนื่องจากงานเสร็จไม่ทันตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุง ความคืบหน้าของเนื้องาน คิดเป็นร้อยละ 40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-12)

60.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุง ความคืบหน้าของเนื้องาน คิดเป็นร้อยละ 25 ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ 4 ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-01)

10.00

1/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ปรับลดและชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/04/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง ครบกำหนดวันที่ 4 พ.ค. 63 ความคืบหน้าล่าสุดคิดเป็นร้อยละ 17

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-03)

60.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-13)

50.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญา และแจ้งให้ผู้รับจ้างวางค้ำประกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-07)

50.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กรรมการพิจารณาผลการประกวดปราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-26)

50.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สิ้นสุดประกาศ วันที่ 3 ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3356

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3356

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0809

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการปรับปรุงโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
66.00

100 / 100
3
78.33

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **