ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง : 50180000-3385

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเกษมสันติ์ ศิริวิลาศ 5713

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ให้เหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรร และได้นำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ 2557 บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งสำนักผังเมืองและสำนักงานเขต 50 เขต ได้รับภารกิจยุทธศาสตร์ในการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน สำนักผังเมือง จึงได้แจ้งให้สำนักงานเขตมอบหมายภารกิจให้กับฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตร่วมกับสำนักผังเมือง ในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาคาร ในระบบภูมิสารสนเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร และพัฒนากฎหมายและมาตรการทาง ผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองรวม 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบดำเนินการตรวจสอบชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อสามารถปฏิบัติ , ตรวจสอบ , ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป้นไปตามกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ทั้งปีงบประมาณ 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : ผลการดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือนถึงวันที่ 15 ก.ย. 64 จำนวน 2 ราย (อาคารพักอาศัย 1 ราย, อาคารชุด 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-04)

95.00

04/09/2564 : ผลการดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน ส.ค. 64 จำนวน 4 ราย (อาคารพักอาศัย 2 ราย, พักอาศัยรวม 1 ราย และที่จอดรถ 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-02)

90.00

02/08/2564 : ผลการดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน ก.ค. 64 จำนวน 7 ราย (อาคารพักอาศัย 7 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-05)

80.00

05/07/2564 : ผลการดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน มิ.ย. 64 จำนวน 9 ราย (อาคารพักอาศัย 9 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-04)

70.00

04/06/2564 : ผลการดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย (อาคารพักอาศัย 3 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-05)

65.00

05/05/2564 : ผลการดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน เม.ย. 64 จำนวน 13 ราย (อาคารพักอาศัย 10 ราย, พาณิชย์ 1 ราย และที่จอดรถ จำนวน 2 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-01)

60.00

01/04/2564 : ผลการดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน มี.ค. 64 จำนวน 7 ราย (อาคารพักอาศัย 5 ราย, พักอาศัยรวม 1 ราย และที่จอดรถ จำนวน 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-03)

50.00

3/3/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน ก.พ. 64 จำนวน 3 ราย (อาคารพักอาศัย 2 ราย, อาคารพาณิชย์-พักอาศัย 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-02)

40.00

02/02/2564 : ผลการดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน ม.ค. 64 จำนวน 2 ราย (อาคารพักอาศัย 2 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-05)

35.00

05/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน ธ.ค. 63 จำนวน 3 ราย (อาคารพักอาศัย 2 ราย, พาณิชย์-พักอาศัย 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-02)

30.00

02/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน พ.ย. 63 จำนวน 6 ราย (อาคารพักอาศัย 4 ราย, พักอาศัยรวม 1 ราย, พาณิชย์ 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-02)

10.00

2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือน ต.ค. 63 จำนวน 6 ราย (อาคารพักอาศัย 5 ราย, สำนักงาน 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...่จัดเตรียมรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานผลการอนุญาตก่อสร้าง อาคารตามแบบรายงาน กสผ.1 ให้สำนักผังเมืองทราบทุกเดือน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับฝ่ายทะเบียน เพื่อรวบรวมข้อมูลอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรม
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-842

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **