ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย : 50190000-3549

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

อรพรรณ แพกุล 5669

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน แลสนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัด ด้วยการนำงานที่มีความเสี่ยงมาต่อยอพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และนำข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเวียนแจ้งและถือปกิบัติโดยทั่วกัน

50190400/50190400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการทำงาน (เสี่ยงต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน) 2. เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน (ปลอดภัยจากโรค และอุบัติเหตุจากการทำงาน) 3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัด

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานมีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ผู้ประกอบการหยุดกิจการหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ผู้ประกอบการหยุดกิจการหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และติดตามผลการใช้ข้อปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และติดตามผลการใช้ข้อปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานตามแผนงานหรือการดำเนินกิจกรรมล่าช้ากว่าที่กำหนด จากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องไปปฏิบัติงานเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ เช่น การไปอยู่จุดคัดกรองต่างๆ และภารกิจในการสนับสนุนการจัดระเบียบการแจกสิ่งของและอาหารแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสำรวจข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสำรวจข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานฯ และเวียนข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานส่งให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงานเพื่อเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดลำดับความเสี่ยงในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัเลืกงานที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน ต่อยอดงานเดิม 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของหน่วยงานไปใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติฯ ที่ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ และจัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3549

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3549

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0846

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **