ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50190000-3550

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอรสา ชื่นม่วง 5670

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในปี พ.ศ. 2555-2559 มีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ พบการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ ร้อยละ 24.7 26.3 21.2 28.2 และ 24.3 ตามลำดับ การปนเปื้อนด้านเคมี พบร้อยละ 0.7 0.7 0.3 0.3 และ 0.32 ตามลำดับ โดยพบว่าสาเหตุหลักคือการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มลดลง แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีความยั่งยืน สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร กำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

50190400/50190400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค และสารพิษในอาหาร ๒ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ๓ เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร ๔ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอาหารเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 84 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 25 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 12 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 60 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสีสังเคราะห์ จำนวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารไอโอเดท จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาวัตถุกันเสีย จำนวน 9 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 334 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/08/2563 : ในเดือนกรกฎาคม 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 78 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 17 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 12 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 67 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสีสังเคราะห์ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารไอโอเดท จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาวัตถุกันเสีย จำนวน 6 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 266 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : ในเดือนมิถุนายน 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 46 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 25 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 31 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 7 ตัวอย่าง ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 5 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาวัตถุกันเสีย จำนวน 7 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 171 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-19)

80.00

19/06/2563 : ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 12 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 11 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาวัตถุกันเสีย จำนวน 3 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 52 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-21)

75.00

21/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 42 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 27 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาวัตถุกันเสีย จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 39 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรค บางกิจกรรม เช่น กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการตลาดเพื่อพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/04/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 67 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 16 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 21 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 42 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจไอโอเดทในเกลือ จำนวน 11 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 110 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :บางกิจกรรมเช่น กิจกรรมการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 :ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 29 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 17 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 15 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 5 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 183 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 71 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 44 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 11 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 20 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 77 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 288 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

1. ในเดือนธันวาคม 2562 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 81 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 39 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 21 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 107 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 16 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 375 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 115 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 8 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 12 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 56 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 3 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาสารไอโอเดท จำนวน 25 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 312 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 :ในเดือนตุลาคม 2562 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ จำนวน 121 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอร์มาลีน จำนวน 44 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารฟอกขาว จำนวน 21 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารกันรา จำนวน 16 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 107 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ตรวจหาสารกรดแร่อิสระ จำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ตรวจหาสารโพลาร์ จำนวน 5 ตัวอย่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 289 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-22)

15.00

22/10/2562 : 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำแผนปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหาร และตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหาร และตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลที่ถูกต้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 6
:ตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3550

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3550

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0818

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.8900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.19

100 / 100
2
72.65

100 / 100
3
88.82

0 / 0
4
95.89

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **