ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก : 50190000-3551

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

สุกัญญา กล้าหาญ 5669

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเขตบางกอกน้อยมีพื้นที่ทั้งหมด 11,944 ตร.กม. มีจำนวนชุมชน 42 ชุมชน มีบ้านเรือนประมาณ 49,111 หลัง มีประชากรอยู่ประมาณ 110,417 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรทุกปี ลักษณะเป็นชุมชนแออัดและชุมชนเมือง วิถีชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยแออัด การสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ เอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค ทำให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากความชุกชุมของแมลงพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุทำให้เชื้อโรคมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพของโรครุนแรงมากขึ้น เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนอาจทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการควบคุมและกำจัดยุงเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงที่ได้ประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งเป็นการระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงรำคาญ ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากยุงรำคาญให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายและระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงรำคาญในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

50190400/50190400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขตบางกอกน้อย 2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 100 ของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน - กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน - กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค - กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภัยหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด หมายเหตุ:กิจกรรมที่ 4 จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย 2. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 3. ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด กทม. จำนวน ๑๕ แห่ง และศาสนสถาน จำนวน 34 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนตรอกวังหลัง 2.โรงเรียนวัดพระยาทำ

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

** อุปสรรคของโครงการ :-ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายิกาวาส 2.สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ โรงเรียนวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม โรงเรียนวัดสุวรรณาคีรี โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดพระยาทำ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โรงเรียนวัดอัมพวา โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนวัดบางเสาธง โรงเรียนวัดมะลิ โรงเรียนวัดเจ้าอาม โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม ชุมชนวัดไชยทิศ ชุมชนวัดอัมพวา ชุมชนวัดมะลิ ๒ ชุมชนสวนหลวง ชุมชนสันติสุข ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายิกาวาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/05/2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ดำเนินการควบคุมโรค ณ บ้านผู้ป่วยจำนวน 1 ราย และสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-28)

75.00

28/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนตรอกไผ่วัดบางเสาธง 2.ชุมชนวัดสุวรรณาราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนตรอกข้าวเม่า 2.ชุมชนวัดพระยาทำ 3.ชุมชนวัดรวกสุทธาราม 4.ชุมชนวัดมะลิ 1 5.ชุมชนวัดยางสุทธาราม 6.ชุมชนบุปผาสวรรค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 2.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย 3.วัดพระยาทำวรวิหาร 4.วัดครุฑ 5.วัดชิโนรสารามวรวิหาร 6.วัดอมรทายิการาม 7.วัดสุทธาวาส 8.วัดลครทำ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ 2.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง 3.ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก 4.ชุมชนซอยสุดสาคร 5.ชุมชนวัดสุวรรณาราม 6.ชุมชนวัดอมรทายิการาม 7.ชุมชนวัดไชยทิศ 8.ชุมชนวัดครุฑ 9.ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง 10.ชุมชนคลองล่าง 11.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย 12.มิสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ 13.ชุมชนวัดบางขุนนนท์ 14.ชุมชนหลังตลาดนครหลวง 15.ชุมชนสายใต้เก่า 16.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 17.ชุมชนวัดระฆัง 18.ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร 19.ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.วัดเจ้าอาม 2.วัดบางขุนนนท์ 3.วัดสุวรรณคีรี 4.วัดภาวนาภิรตาราม 5.วัดศรีสุดารามวรวิหาร 6.วัดใหม่ยายแป้น 7.วัดอัมพวา 8.กุฎีหลวง 9.วัดดงมูลเหล็ก 10.วัดไชยทิศ 11.วัดเพลงวิปัสสนา 12.วัดมะลิ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ชุมชนวัดมะลิ ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งซ้าย ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งขวา ชุมชนชวนชื่น ชุมชนพรพิพัฒน์ วัดดุสิดารามวรวิหาร มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดบางบำหรุ วัดนายโรง วัดปฐมบุตร วัดฉิมทายิกาวาส วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดอมรินทรารามวรวิหาร วัดวิเศษการ ร.ร.วัดบางเสาธง ร.ร.วัดเจ้าอาม ร.ร.วัดโพธิ์เรียง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : 1.ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำเเดือนตุลาคม 3.ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนซอยประชาร่วมใจ 2.ชุมชนสวนหลวง 3.ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น 4.ชุมชนวัดอัมพวา 5.ชุมชนจรัญฯ 29 (ฝั่งขวา) 6.ชุมชนซอย 31 รวมใจ

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนขาดความตระหนัก และไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:2.จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:3.ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง 4 กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:4.จัดทำสรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3551

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3551

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **