ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50190000-3554

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.สุนันท์ กอบชัยณรงค์ 02 433 0763

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขต ดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่ตรอกซอยคับแคบและรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารรถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะคัดเลือกประชาชนในชุมชน เป็นอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจากชุมชนนั้นๆไปรวม ณ จุดที่กำหนดรอการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่จะนำมูลฝอยไปทิ้งให้ต่อไป

50190600/50190600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดการมูลฝอยในชุมชน 2. เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและมีตรอกซอยคับแคบทำให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปเก็บไม่ถึง จำนวน 18 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนวัดอัมพวา 2.ชุมชนวัดมะลิ 1 3.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 4.ชุมชนวัดดุสิตาราม 5.ชุมชนซอยสุดสาคร 6.ชุมชนสันติสุข 7.ชุมชนวัดครุฑ 8.ชุมชนสวนหลวง 9.ชุมชนวัดยางสุทธาราม 10.ชุมชนวัดพระยาทำ 11.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง 12.ชุมชนพรพิพัฒน์ 13. ชุมชนชวนชื่น 14.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย 15.ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร 16.ชุมชนวัดสุวรรณาราม 17.ชุมชนวัดรวกสุทธาราม 18. ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายิการาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : วันที่ 8 กันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 38,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 39,267 บาท, วันที่ 15 กันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 38,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 39,267 บาท รวมเป็นเงิน 78,534 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 538,309 บาท=82.73 % ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 112,391 บาท เนื่องจากการลาออกของอาสาสมัครฯ ชุมชนวัดยางสุทธาราม จำนวน 1 คน,ชุมชนวัดสุวรรณาราม จำนวน 1 คน ,ชุมชนชวนชื่น จำนวน 1 คน และการยุบชุมชนวัดดุสิตาราม จำนวน 2 คน

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนยังไม่ให้ความสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเช่า จึงไม่สามารถที่จะทำการคัดแยกขยะแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ประชาชนยังไม่ให้ความสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเช่า จึงไม่สามารถที่จะทำการคัดแยกขยะแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 38,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 39,267 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,775บาท =70.66% การเบิกจ่ายค่าตอบแทนลดลงเนื่องจากการยุบชุมชนจำนวน 1 ชุมชน และการลาออกของอาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคมเป็นเงิน 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 41,517 บาท รวมการเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 420,508 บาท=64.62%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-27)

75.00

27/06/2563 : วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 810 บาท รวมเป็นเงิน 41,310 บาท รวมเป็นเงิน 378,991 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 810 บาท รวมเป็นเงิน 41,310 บาท รวมเป็นเงิน 337,681 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : วันที่ 14 เมษายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 41,517 บาท ,วันที่ 23 เมษายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 810 บาท รวมเป็นเงิน 41,310 บาท รวมเป็นเงิน 296,371 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : วันที่ 10 มีนาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม2562 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 41,517 บาท รวมเป็นเงิน 213,544 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-23)

40.00

23/2/2563 :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 42,750 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 43,767 บาท การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่าย 70,767 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : วันที่ 8 มกราคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 49,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,130 บาท รวมเป็นเงิน 50,630 บาท การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 49,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,130 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ดำเนินการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่าค่าตอบแทน เป็นประจำ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-25
สิ้นสุด :2019-10-25
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-25
สิ้นสุด :2019-12-25
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3554

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3554

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0812

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียมกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.7800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.60

100 / 100
2
7.15

100 / 100
3
17.62

0 / 0
4
19.78

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **