ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50190000-3555

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอุทัยวรรณ บุญเพ็ชร์ 02433 0763

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2561 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครสูงถึง วันละ 10,000 ตัน โดยร้อยละ 12 นำไปหมักทำปุ๋ย ร้อยละ 5 นำไปเผาในเตาเผาและร้อยละ 83 นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ จากการศึกษาองค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานครพบว่ามูลฝอยอินทรีย์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิด และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปเลี้ยงสัตว์ การหมักทำปุ๋ย การผลิตน้ำหมักชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปสบู่กากกาแฟ ช่วยลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดให้มากขึ้น สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ช่วยในการรณรงค์ ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50190600/50190600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตบางกอกน้อย รณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การนำเศษอาหารมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน การนำกากกาแฟมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-23)

100.00

23/2/2563 : การจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เช่นทำสบู่แปรรูปจากกากกาแฟ การจัดทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำไว้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่สำนักงานเขตจัดขึ้น เช่น กิจกรรมตลาดนัดผลัดกันชม กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกมูลฝอย และนำไปสาธิตให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ความเสียหายของผลิตภัณฑ์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

** อุปสรรคของโครงการ :ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ คัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : จัดทำหนังสือเชิญชวนเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ดำเนินการเขียนโครงการเสนอลงนามอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียด,ราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-25
สิ้นสุด :2019-12-25
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
:60%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3555

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3555

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0812

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียมกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.7800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.60

100 / 100
2
7.15

100 / 100
3
17.62

0 / 0
4
19.78

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **