ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50190000-3556

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.สุนันท์ กอบชัยณรงค์ 02 433 0763

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปี 2561 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์ จึงทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ในปี 2562 จึงวางแผนการเพิ่มการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยขยายกลุ่มเป้าหมายประเภทตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร เนื่องจากเขตบางกอกน้อยมีสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนมีถนนสายอาหารที่อร่อย และขึ้นชื่อ รวมทั้งการส่งเสริมการคัดแยกเศษผัก เปลือกผลไม้ กากกาแฟ เป็นต้น สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดการจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

50190600/50190600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด โดยการนำเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ มาจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทอินทรีย์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกแล้วนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 12.12 ตัน,เศษผัก 155.57 ตัน,เศษอาหาร 144.809 ตัน = 312.50 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนยังไม่ให้ความสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเช่า จึงไม่สามารถที่จะทำการคัดแยกขยะแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ประชาชนยังไม่ให้ความสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเช่า จึงไม่สามารถที่จะทำการคัดแยกขยะแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-23)

90.00

23/08/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 9.17 ตัน,เศษผัก 159.19 ตัน,เศษอาหาร 189.1 ตัน = 357.46 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/07/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 8.45 ตัน,เศษผัก 174.35 ตัน,เศษอาหาร 129.51 ตัน = 312.31 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-27)

75.00

27/06/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 2.97 ตัน,เศษผัก 201.4 ตัน,เศษอาหารไม่มีปริมาณเนื่องจากการปิดสถานประกอบการ จากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

เดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.97 ตัน,เศษผัก 227.65 ตัน,เศษอาหารไม่มีปริมาณเนื่องจากการปิดสถานประกอบการ จากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 2.77 ตัน,เศษผัก 215.15 ตัน,เศษอาหาร 431.165 ตัน = 649.085 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 1.7 ตัน,เศษผัก 198.61 ตัน,เศษอาหาร 419.56 ตัน = 619.87 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-23)

40.00

23/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 8.17 ตัน,เศษผัก 209.6 ตัน,เศษอาหาร 547.97 ตัน = 765.74 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-25)

35.00

25/1/2563 :เดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.83 ตัน,เศษผัก 211.16 ตัน,เศษอาหาร 428.37 ตัน = 644.36 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 10.95 ตัน,เศษผัก 182.53 ตัน,เศษอาหาร 431.83 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ดำเนินการวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประสานเจ้าของตลาดจัดภาชนะสำหรับรองรับขยะอินทรีย์ ส่วนห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต่างๆ สำนักงานเขตเป็นผู้ประสานเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และปลา มาจัดเก็บเศษอาหารจากห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 16.327 ตัน,เศษผัก 187.34 ตัน,เศษอาหาร 418.75 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ดำเนินการวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประสานเจ้าของตลาดจัดภาชนะสำหรับรองรับขยะอินทรีย์ ส่วนห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต่างๆ สำนักงานเขตเป็นผู้ประสานเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และปลา มาจัดเก็บเศษอาหารจากห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการการจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3556

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3556

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0812

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียมกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.7800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.60

100 / 100
2
7.15

100 / 100
3
17.62

0 / 0
4
19.78

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **