ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย : 50190000-3557

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ว่าที่ร้อยตรีไชยวัฒน์ มีขำ 02 433 0763

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้พบปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ โดยเฉพาะขยะอันตรายซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไป และบางส่วนแอบนำมาวางทิ้งไว้ตามถนนคนเดิน หรือตามที่รกร้างว่างเปล่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมา ดูสกปรกไม่สะอาดเรียบร้อย อีกทั้งยังก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

50190600/50190600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยอันตรายและการรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอันตราย ณ แหล่งกำเนิด 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดการปัญหามูลฝอยอันตราย 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองในการจัดการมูลฝอยอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 5 ของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1,549 กิโลกรัม ,เดือน กันยายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 176 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนยังคงทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป

** อุปสรรคของโครงการ :ประชาชนยังคงทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-23)

90.00

23/08/2563 : รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1,060 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/07/2563 : รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 3,060 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-27)

75.00

27/06/2563 : : รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 715 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

: รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1,040 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2,120 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2,105 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-23)

40.00

23/2/2563 : รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2,545 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-25)

35.00

25/1/2563 :รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 490 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : รวบรวมจำนวนมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1,670 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : จัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1,290 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ดำเนินการเขียนโครงการและลงนามอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์และประสานคนงานเก็บขนมูลฝอยเพื่อรวบรวมมูลฝอยอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตราย
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3557

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3557

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0813

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.8200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.44

100 / 100
2
4.25

100 / 100
3
9.89

0 / 0
4
17.82

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **