ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50190000-3558

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายปรียะศักดิ์ สะสม โทร. 024330763

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 30 โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมถนนโครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนกาญจนาภิเษก เพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น แก่ผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว

50190600/50190600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางกอกน้อย 3. เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มปอดให้แก่ประชาชน 4. เพื่อตกแต่งพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้มีสีสันสวยงาม ร่มรื่น

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-09-27)

35.00

27/09/2563 : ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก.สำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ จึงนำโครงการนี้ ของบประมาณปี พ.ศ.2565 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีงบประมาณดำเนินการ เนื่องจากสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีงบประมาณดำเนินการ เนื่องจากสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-31)

35.00

31/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก..อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-28)

35.00

28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและสำนักงบประมาณชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-23)

35.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินเปลี่ยนการจัดทำผังบริเวณการปลูกต้นไม้ใหม่ เนื่องจากผังเดิมที่ดำเนินการไว้ ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้และอุปกรณ์ในการปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ผังบริเวณไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์การปลูก จำนวน 16 รายการและขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : จัดทำแผนประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์การปลูก จำนวน 16 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 :เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-25
สิ้นสุด :2019-10-25
ขั้นตอน 3
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-09
สิ้นสุด :2019-12-09
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-17
สิ้นสุด :2020-02-17
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-25
สิ้นสุด :2020-08-25
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3558

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3558

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0819

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **