ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50190000-3559

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอุทัยวรรณ บุญเพ็ชร์ โทร. 024330763

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร มีผู้คนจากท้องถิ่นต่าง ๆ มาประกอบอาชีพหลากหลายประเภท ปัญหาที่ตามมาคือ ความแออัดของที่อยู่อาศัย ประชากรหนาแน่น มีการก่ออาชญากรรมในบางพื้นที่ ที่ปล่อยให้รกร้าง ว่างเปล่า สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ทำการสำรวจพื้นที่สีเขียว ตามตัวชี้วัดงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.2 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อยใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ มาตรการที่ 5 พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชน ตัวชี้วัดมาตรการ ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี ซึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงได้จัดทำโครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

50190600/50190600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่เพื่อตรวจสอบและรายงานผลตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งหมายถึงพื้นที่ ดังนี้ 1. สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึงสนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่ ≥ 500 ตารางเมตรขึ้นไป 2. สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 3. แหล่งน้ำ หมายถึงสระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนานกว่า 6 เดือนต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่ ≥ 500 ตารางเมตรขึ้นไปทุกแห่ง 4. ที่ลุ่ม หมายถึง ที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุม เช่น กกที่มีขนาดพื้นที่ ≥ 500 ตารางเมตรขึ้นไปทุกแห่ง 5. ที่ว่าง หมายถึง ที่ว่างหรือที่โล่งในศาสนสถานที่มีขนาด ≥ 1 ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ≥ 500 ตารางเมตร 6. พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึง พื้นที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ 7. พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า 8. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 9. พื้นที่อื่น ๆ หมายถึง พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : รายงานครั้งที่ 4 จำนวน 4 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ขนาด 40 ตารางเมตร 2. ที่ว่างริมทางรถไฟ ขนาด 12 ตารางเมตร 3. ที่ว่างริมคลองบางกอกน้อย ขนาด 8 ตารางเมตร 4. ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 จุด 2 ขนาด 400 ตารางเมตร และขอยกเลิกรายงานครั้งที่ 2 จำนวน 3 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐศิริ ขนาด 8,000 ตารางเมตร 2. พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ขนาด 8,000 ตารางเมตร 3. พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ขนาด 6,400 ตารางเมตร เนื่องจากมีการสำรวจและลงโปรแกรมฯ แล้วเมื่อปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ เพิ่มขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ เพิ่มขึ้น

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-23)

85.00

23/08/2563 : สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 4 จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/07/2563 : สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 4 จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-27)

70.00

27/06/2563 : รายงานครั้งที่ 3 จำนวน 5 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. พื้นที่ว่างซอยวัดดุสิดาราม ขนาด 400 ตารางเมตร 2. พื้นที่ว่างซอยวัดดุสิดาราม ขนาด 800 ตารางเมตร 3. พื้นที่ว่างภายในซอยตรงข้างสน.บางกอกน้อย ขนาด 1,200 ตารางเมตร 4. พื้นที่ว่างภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แยก 10 ขนาด 1,200 ตารางเมตร 5. พื้นที่ว่างฝั่งตรงข้ามวัดบางบำหรุ ขนาด 1,200 ตารางเมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 3 จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 3 จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : จัดทำรายงานครั้งที่ 2 จำนวน 3 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1.พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐศิริ ขนาด 8,000 ตารางเมตร 2.พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ขนาด 8,000 ตารางเมตร 3.พื้นที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ขนาด 6,400 ตารางเมตร ยกเลิกการลงโปรแกรมฯ เนื่องจากพื้นที่ลงซ้ำกับปีที่ผ่านมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-23)

35.00

23/2/2563 : สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 2 จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 2 จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : รายงานครั้งที่ 1 จำนวน 3 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. พื้นที่ลุ่มท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 23 ขนาด 3,200 ตารางเมตร 2. พื้นที่ว่างเลียบทางรถไฟ (ตรงข้ามปากทางหมู่บ้านเศรษฐสิริ) ขนาด 1,600 ตารางเมตร 3. พื้นที่ว่างปากทางหมู่บ้านเศษฐสิริ ขนาด 1,200 ตารางเมตร

** ปัญหาของโครงการ :พื้นที่สีเขียวลดน้อยลงเนื่องจากการก่อสร้างสาธารณูปโภค และอาคารต่างๆเพิ่มขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ตุลาคม 2562 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 1 จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดี
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3559

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3559

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0819

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **