ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 50190000-3560

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอุทัยวรรณ บุญเพ็ชร์ โทร. 024330763

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 30 โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด สำนักงานเขตบางกอกน้อยเพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น

50190600/50190600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจพื้นที่เขียวที่เพิ่มขึ้น 2. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายงาน

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ที่หน่วยงานอื่นดำเนินการ เช่น หน่วยราชการอื่น/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชนที่ดำเนินการในพื้นที่เขต 1.สวนหย่อมขนาดเล็ก 2.สวนหมู่บ้าน 3.สวนชุมชน 4.สวนระดับย่าน 5.ระดับเมือง 6.สวนถนน 7.สวนเฉพาะทาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน กันยายน 2563 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1.ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ จุด 1 ขนาด 1,600 ตารางเมตร 2. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ จุด 2 ขนาด 1,600 ตารางเมตร 3. ประเภทสวนถนนเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ จุด 3 ขนาด 1,600 ตารางเมตร สรุป จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ปี 2563 รวม 6,400 ตารางเมตร = 4 ไร่ เท่ากับ 127.80% เป้าหมายปี 2563 ที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ = 5,008 ตารางเมตร ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ครบตามจำนวนที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะในปีงบประมาณ 2563 แล้ว ทั้งนี้ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร”เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :พื้นที่ว่างสำหรับการปรับปรุงเป็นพื้นที่สีเขียว ของสำนักงานเขตมีน้อยลง เนื่องจากมีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :พื้นที่ว่างสำหรับการปรับปรุงเป็นพื้นที่สีเขียว ของสำนักงานเขตมีน้อยลง เนื่องจากมีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-23)

85.00

23/08/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนกรกฎาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/07/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนมิถุนายน 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-27)

70.00

27/06/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนพฤษภาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือนเมษายน 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน มีนาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 :สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-23)

35.00

23/2/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน มกราคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ธันวาคม 2562 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน พฤศจิกายน 2562 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1.ประเภทสวนหย่อมขนาดเล็ก บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว ขนาด 1,600 ตารางเมตร จำนวนเป้าหมายปี 2563 สำนักงานสวนสาธารณะยังไม่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ตุลาคม 2562 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : สำรวจพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมที่รายงานแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วนของการรายงานครั้งที่ 1 จะรายงานตามที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ภายในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3560

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3560

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0819

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **