ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50190000-3565

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธงไทย น้อยเจริญ เบอร์โทรภายใน 5689

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาความยากจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลในทางปฏิบัติได้เท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดการวางแผนทางการเงิน และการขาดวินัยทางการเงิน รวมไปถึงการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความยากจน จึงได้จัดทำโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงขึ้น ซึ่งได้น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย รู้ใช้ รู้เก็บ และรู้วิธีการวางแผนทางการเงินเพื่อการมีดำรงชีวิตที่มีความสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกน้อย ให้สามารถวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนได้

50191000/50191000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกน้อย รู้จักใช้ รู้จักเก็บ รู้จักการวางแผนทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกน้อย สามารถจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือการลงทุนในช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านสังคมแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกน้อย

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 การวางแผนทางการเงิน และการลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทดสอบสุขภาพการเงิน การถาม-ตอบ ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงิน และกิจกรรมจากศูนย์ฝึกอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกน้อยจำนวน 8 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/07/2563 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน โดยได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-27)

30.00

27/05/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เหลืออีกจำนวน 6 ครั้ง อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-29)

20.00

29/04/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เหลืออีกจำนวน 6 ครั้ง อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-24)

15.00

-ดำเนินการชดใช้เงินยืมในราชการตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ครั้งที่ 1 -ยกเลิกขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ครั้งที่ 2 และเลื่อนการจัดโครงการฯ ครั้งที่ 2 3 และ 4 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 -จัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง -จัดโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณชุมชนจรัญสามสิบเอ็ดรวมใจและชุมชนพรพิพัฒน์

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

-ขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการตามโครงการรูใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

2020-1-30 : -จัดทำคำสั่งเขตบางกอกน้อย ที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง -จัดทำคำสั่งฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

จัดเตรียมรายละเอียดในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

อยู่ระหว่างการประสานสถานที่ในการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การประสานสถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามกำหนดการของโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3565

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3565

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0847

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการใช้เงิน การออมเงิน และการวางแผนทางการเงินที่ดี มีการวางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **