ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50190000-3570

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจุฑามาศ จันทป เบอร์โทรภายใน 5689

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในโลกปัจจุบันการแสวงหาและการจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเทคโนโลยีที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวิสัยทัศน์ในการเตรียมประเทศไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ การอ่านหนังสือเป็นพื้นฐานสำคัญยิงของการเรียนรู้ ตามด้วยการปฏิบัติให้รู้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยปลูกฝั่งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงต้องปรับปรุงศักยภาพห้องสมุดที่มีอยู่เดิมให้เป็นห้องสมุดมิติใหม่สำหรับเยาวชน เน้นการเรียนรู้ที่พัฒนากระบวนการเล่น การคิดและความเข้าใจได้อย่างรอบด้านทักษะด้วยการเรียนรู้ ได้แก่ สงสัย สังเกต สัมผัส สำรวจ สืบค้นสั่งสม และสรุปผลด้วยตนเอง โดยมีผู้นำกิจกรรมเป็นตัวกระตุ้น

50191000/50191000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 2. เพื่อส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีพัฒนาการที่ดีมีแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและความเคลื่อนไหวของโลก 5. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 6. เพื่อพัฒนาบริการบ้านหนังสือให้ทันสมัยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ๆละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน จัดกิจกรรม ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา และบ้านหนังสือวัดอัมพวา หรือสถานที่อื่นภายในพื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมพื้นฐาน) ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมนิทรรศการ ประกวดเรียงความ ประกวดคัดลายมือ การแข่งขันการอ่าน ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดการทำการ์ดอวยพรในวาระต่างๆ ประกวดระบายสีปูนปลาสเตอร์ การร้อยลูกปัด การพับดอกกุหลาบจากริบบิ้น กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ วิ่งเปี้ยว เก้าอี้ดนตรี เกมเหยียบลูกโป่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/07/2563 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน โดยได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 เลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-28)

30.00

28/04/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-24)

65.00

24/3/2563 : เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 13,000.-บาท และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพื้นฐานครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมพื้นฐานครั้งที่ 4 ตามโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จนกว่าจะมีมติให้จัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายละเอียดตามหนังสือฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด ที่ กท 5810/1358 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-26)

55.00

26/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เป็นเงิน 26,000.-บาท รายละเอียดตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 ที่ กท 1905/00038 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมพื้นฐานตามโครงการในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ - วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา - วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2563 ณ บ้านหนังสือวัดอัมพวา - ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2563 ณ บ้านหนังสือนางสุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ประกวดคัดลายมือ เขียนตามคำบอก ประกวดวาดภาพระบายสี ระบายสีปูนพลาสเตอร์ การร้อยลูกปัด การทำพวงกุญแจ การ์ดอวยพรในวาระต่างๆ กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี เก้าอี้ดนตรี ชักเย่อ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 100 คน รวม 200 คน - ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 54,000.-บาท ประกอบด้วย 1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 26,000.-บาท 2. ค่าของขวัญและของที่ระลึกสำหรับเด็ก เยาวชน ที่ชนะการแข่งขัน เป็นเงิน 12,000.-บาท 3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 16,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างการประสานสถานที่ในการจัดโครงการ และเตรียมการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เป็นเงิน 54,000.-บาท รายละเอียดตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 ที่ กท 1905/00261 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมหรือกำหนดแนวทางการดำเนินตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการและใช้เงินงบประมาณค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:เก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3570

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3570

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0839

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวนกิจกรรม : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนกิจกรรม : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **