ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50190000-3572

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสายสมร รำพรรณ โทร.5671

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปี พ.ศ.2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการจัดเก็บภาษีใหม่จากกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ โดยเปลี่ยนมาใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 และให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนั้น ฝ่ายรายได้จึงได้ดำเนินการ โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการชำระภาษี เป็นการส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดี ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตระหนักถึงความสำคัญของการเสียภาษี เพื่อนำกลับมาพัฒนากรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ

50190500/50190500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับความรู้เรื่องภาษีข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 2.เพื่อลดการโต้แย้ง และการอุทธรณ์ภาษี จากการบังคับใช้กฎหมาย 3.เพื่อให้สามารถดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการแจ้งการประเมินห้องชุด จากข้อมูลการสำรวจ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งการประเมินภาษี (ร้อยละ 100)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการแจ้งการประเมินได้ครบทุกรายจากที่มีการสำรวจยอดสำรวจ 19,541 ราย ยอดหนังสือแจ้ง ภ.ด.ส.6 จำนวน 8,516 ราย และรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.8) 12,325 ราย และรายที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงห้องชุด จำนวน 7,216 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาการนำส่งหนังสือแจ้งการประเมินทางไปรษณีย์ ผู้รับประเมินย้ายที่อยู่ ไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ทำให้มีจดหมายแจ้งการประเมินส่งคืนที่เขตและต้องมีการนำส่งเอกสารแจ้งการประเมินใหม่ ทำให้ระยะเวลาในการนำส่งหนังสือแจ้งการประเมินเกินกำหนดได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/08/2563 : รับยื่นคำคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีอุปสรรคในการทำงานหลายด้าน รวมไปถึงเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อนและกังวลกับมูลค่าภาษีในอนาคต มีผลต่อการเก็บภาษีท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 2.โปรแกรมล่าสุดระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มอบรมและให้ลงข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ทำให้มีระยะเวลาในการลงข้อมูลเพื่อประกาศ ภดส.3, ภดส.4 มีน้อย และระบบทำการประมวลรายงานช้า อีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการใช้ข้อมูลได้มากนัก 3.จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบางช่วงในการสำรวจ ประกอบกับระยะเวลาในการสำรวจน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : รับคำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุด และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สำรวจและเก็บข้อมูลภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-06-30)

67.00

30/06/2563 : รับคำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุด และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สำรวจและเก็บข้อมูลภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีอุปสรรคในการทำงานหลายด้าน รวมไปถึงเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อนและกังวลกับมูลค่าภาษีในอนาคต มีผลต่อการเก็บภาษีท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 2.โปรแกรมล่าสุดระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มอบรมและให้ลงข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ทำให้มีระยะเวลาในการลงข้อมูลเพื่อประกาศ ภดส.3, ภดส.4 มีน้อย และระบบทำการประมวลรายงานช้า อีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการใช้ข้อมูลได้มากนัก 3.จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบางช่วงในการสำรวจ ประกอบกับระยะเวลาในการสำรวจน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-28)

66.00

28/05/2563 : จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุด ที่สำรวจและเก็บข้อมูลภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีอุปสรรคในการทำงานหลายด้าน รวมไปถึงเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อนมีผลต่อการเก็บภาษีท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 2.โปรแกรมล่าสุดระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มอบรมและให้ลงข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ทำให้มีระยะเวลาในการลงข้อมูลเพื่อประกาศ ภดส.3, ภดส.4 มีน้อย อีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการใช้ข้อมูลได้มากนัก 3.จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบางช่วงในการสำรวจ ประกอบกับระยะเวลาในการสำรวจน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :1. โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มอบรมและให้ลงข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ทำให้มีระยะเวลาในการลงข้อมูลเพื่อประกาศ ภดส.3 มีน้อย 2. จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบางช่วงในการสำรวจ ประกอบกับระยะเวลาในการสำรวจน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-03-30)

62.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :1.ยังไม่มีระบบรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ชัดเจนและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน 2.รอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากกรุงเทพมหานครให้ชัดเจนขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :1.โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 2.อยู่ระหว่างรอนโยบายการดำเนินการจากภาครัฐ ยังไม่มีความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-04)

43.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.54 (2019-12-27)

42.54

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :1.ระยะเวลาในการสำรวจน้อยเกินไป 2.ยังไม่มีระบบสารสนเทศที่รองรับได้อย่างแน่นอน ระบบที่ใช้ชั่วคราวยังไม่มีความเสถียร ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนบ่อย 3.ข้อมูลที่ต้องลงฐานข้อมูลมีจำนวนมากและไม่ครบถ้วน ทำให้เสียเวลาในการข้อมูลเพิ่มเติม 4.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :1.กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายภาษีใหม่ ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการชำระภาษี 2.กรุงเทพมหานครขาดการประชาสัมพันธ์ 3.จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบางช่วงในการสำรวจ ประกอบกับระยะเวลาในการสำรวจอยู่ในประเทศ 4.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบางรายไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศ 5.เครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และความไม่พร้อมของระบบการจัดทำข้อมูลภาษี 6.ประชาชนผู้เสียภาษีบางคนไม่ได้ใช้ Facebook, Line หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทำให้ไม่สามารถรับทราบการประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อผ่านช่องทางดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการสำรวจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกสำรวจตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเก็บข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3572

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3572

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.54

100 / 100
2
62.00

100 / 100
3
67.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **