ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษี : 50190000-3573

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางสายสมร รำพรรณ โทร.5671

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปี พ.ศ.2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการจัดเก็บภาษีใหม่จากกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ โดยเปลี่ยนมาใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 และให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการอุทธรณ์ภาษี และให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

50190500/50190500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษี 2.เพื่อลดการโต้แย้ง และการอุทธรณ์ภาษี จากการบังคับใช้กฎหมาย 3.เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษี 4.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากการเร่งรัดภาษีค้างชำระ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของการบังคับภาษี (ร้อยละ 100)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-30)

0.00

30/09/2563 : สำนักงานเขตบางกอกน้อยไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีสำหรับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/20562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำหรับการชำระภาษีจากเดิมภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 และขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษี ค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาจากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563 ทำให้กระบวนการดำเนินการบังคับภาษีตามตัวชี้วัดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :สำนักงานเขตบางกอกน้อยไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีสำหรับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/20562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำหรับการชำระภาษีจากเดิมภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 และขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษี ค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาจากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563 ทำให้กระบวนการดำเนินการบังคับภาษีตามตัวชี้วัดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากเดิมมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษี ในปี พ.ศ.2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.3/20562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำหรับการชำระภาษีจากเดิมภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระจากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาจากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563 ทำให้กระบวนการดำเนินการบังคับภาษีตามตัวชี้วัดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-08-31)

15.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีอุปสรรคในการทำงานหลายด้าน รวมไปถึงเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อนและกังวลกับมูลค่าภาษีในอนาคต มีผลต่อการเก็บภาษีท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 2.โปรแกรมล่าสุดระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มอบรมและให้ลงข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ทำให้มีระยะเวลาในการลงข้อมูลเพื่อประกาศ ภดส.3, ภดส.4 มีน้อย และระบบทำการประมวลรายงานช้า อีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการใช้ข้อมูลได้มากนัก 3.จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบางช่วงในการสำรวจ ประกอบกับระยะเวลาในการสำรวจน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีอุปสรรคในการทำงานหลายด้าน รวมไปถึงเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อนและกังวลกับมูลค่าภาษีในอนาคต มีผลต่อการเก็บภาษีท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 2.โปรแกรมล่าสุดระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มอบรมและให้ลงข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ทำให้มีระยะเวลาในการลงข้อมูลเพื่อประกาศ ภดส.3, ภดส.4 มีน้อย และระบบทำการประมวลรายงานช้า อีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการใช้ข้อมูลได้มากนัก 3.จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบางช่วงในการสำรวจ ประกอบกับระยะเวลาในการสำรวจน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-05-28)

9.00

28/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีอุปสรรคในการทำงานหลายด้าน รวมไปถึงเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อนมีผลต่อการเก็บภาษีท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 2.โปรแกรมล่าสุดระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มอบรมและให้ลงข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ทำให้มีระยะเวลาในการลงข้อมูลเพื่อประกาศ ภดส.3, ภดส.4 มีน้อย อีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการใช้ข้อมูลได้มากนัก 3.จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในบางช่วงในการสำรวจ ประกอบกับระยะเวลาในการสำรวจน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-04-30)

8.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :รอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากกรุงเทพมหานครให้ชัดเจนขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.50 (2020-03-30)

7.50

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :1.ยังไม่มีระบบรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ชัดเจนและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน 2.รอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากกรุงเทพมหานครให้ชัดเจนขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-02-28)

7.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :1.โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 2.รอนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากภาครัฐ ยังไม่มีความชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.50 (2020-02-04)

6.50

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-27)

6.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการเร่งรัดติดตามลูกหนี้
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงพื้นที่ตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3573

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3573

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0824

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับคดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
7.50

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **