ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดยางจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองบางขุนศรี : 50190000-3581

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

7.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 7.00

นายธเนส แสงอาภา 0 2424 3798

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม

50190300/50190300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระบายน้ำสู่คลองหลักได้สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน 2. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ำคูคลอง 3. เพื่อดูแลรักษาความสะอาดคลองได้ง่าย ทำให้สภาพแวดล้อมสวยงามยิ่งขึ้น 4. เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นทางเดินหลังเขื่อน

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อทำให้ระบบการระบายน้ำในพื้นที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโครงการ 3. เพื่อทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-09-29)

65.00

29/09/2563 : 1. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar จำนวน 1,024 ต้น 2. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (ใช้กับงานพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล.) ขนาด I 0.30 x 0.30 ม. 80 ต้น 3. แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง) จำนวน 1,000 ช่อง 4. เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1 ยาว 1,350 เมตร 5. เทพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร 6. ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 ม. ยาว 425 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.66 (2020-08-31)

64.66

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar จำนวน 1,024 ต้น 2. แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง) จำนวน 1,000 ช่อง 3. เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1 ยาว 1,350 เมตร 4. เทพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร 5. ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 ม. ยาว 425 เมตร / 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar จำนวน 1,024 ต้น 2. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (ใช้กับงานพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล.) ขนาด I 0.30 x 0.30 ม. 80 ต้น 3. แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง) จำนวน 1,000 ช่อง 4. เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1 ยาว 1,350 เมตร 5. เทพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร 6. ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 ม. ยาว 425 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.66 (2020-07-30)

64.66

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar จำนวน 1,024 ต้น 2. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (ใช้กับงานพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล.) ขนาด I 0.30 x 0.30 ม. 80 ต้น 3. แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง) จำนวน 1,000 ช่อง 4. เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1 ยาว 1,350 เมตร 5. เทพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร 6. ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 ม. ยาว 425 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.73 (2020-06-30)

54.73

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar จำนวน 1,024 ต้น 2. แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง) จำนวน 1,000 ช่อง 3. เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1 ยาว 1,350 เมตร 4. เทพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร 5. ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 ม. ยาว 425 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.73 (2020-05-29)

54.73

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar จำนวน 1,024 ต้น 2. แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง) จำนวน 1,000 ช่อง 3. เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1 ยาว 1,350 เมตร 4. เทพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร 5. ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 ม. ยาว 425 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.73 (2020-04-30)

54.73

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar จำนวน 1,024 ต้น 2. แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง) จำนวน 1,000 ช่อง 3. เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1 ยาว 1,350 เมตร 4. เทพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร 5. ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 ม. ยาว 425 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.16 (2020-03-31)

50.16

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar จำนวน 1,022 ต้น 2. แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง) จำนวน 950 ช่อง 3. เทคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1 ยาว 1,150 เมตร 4. เทพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 เนื้อที่ประมาณ 450 ตารางเมตร 5. ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 ม. ยาว 425 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-28)

5.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar - แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-31)

5.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar - แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-26)

5.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar - แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar - แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar - แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar - แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.35 x 0.35 ม. ยาว 9 ม. เสริม Dowel Bar
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (ใช้กับงานพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ขนาด I 0.30 x 0.30 ม. ยาว 6.50 ม. เสริม Dowe
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1 (คิด 1 ช่อง 2 แผง)
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:คานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01TYPE 1
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:พื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบ KL-3-43-01 TYPE 1
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาเข็มเขื่อน) ขนาด I 0.40x0.40 ม. ยาว 16.5 ม.เสริม Dowel Bar
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาเข็มสมอตรง) ขนาด I 0.35x0.40 ม. ยาว 16.50 ม. เสริม Dowel Bar
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:แผงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ KA-3 (คิด 1 ช่อง 2 แผง)
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:คานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ KA-03
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:คานรัดหัวเสาเข็ม (สมอยึดด้านหลัง) 0.75x0.5x1.20 ม.
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:สร้างบันไดเหล็ก ตาแมบบ S1
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:สร้างสะพาน ค.ส.ล. ทางเดินข้ามคลอง ตามแบบ ขบน.01/2560 กว้าง 1.50 ม. ยาวประมาณ 4-6 ม. หรือตามสภาพ
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:ขยายทางเดิน ค.ส.ล. จากเดิม (ด้านในคลอง) กว้าง 0.50 ม.
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3581

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3581

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.56

100 / 100
2
69.01

100 / 100
3
90.94

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **