ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมขุดลอกคลองมะนาว จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 : 50190000-3582

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธเนส แสงอาภา 0 2424 3798

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

50190300/50190300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคูคลอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-31)

100.00

31/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-28)

90.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-31)

90.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-26)

45.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การขออนุมัติประกวดราคา
:15%
เริ่มต้น :2019-11-13
สิ้นสุด :2019-11-13
ขั้นตอน 3
:การขออนุมัติจ้าง/จัดซื้อ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-18
สิ้นสุด :2019-11-18
ขั้นตอน 4
:การตรวจร่างสัญญาและทำสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-13
สิ้นสุด :2019-12-13
ขั้นตอน 5
:การดำเนินการขุดลอก
:50%
เริ่มต้น :2019-12-27
สิ้นสุด :2019-12-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3582

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3582

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.56

100 / 100
2
69.01

100 / 100
3
90.94

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **