ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบางกอกน้อย smart city (รักษารอบโครงการbest) : 50190000-3595

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นายภัทรพงษ์ ชมชื่น

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางกอกน้อยเห็นความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เขต ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และการออกตรวจตราเพื่อบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่

50190300/50190300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ถนนตามเป้าหมาย เป็นถนนที่มีภูมิทัศน์อย่างสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒. เพื่อให้การตรวจสอบแก้ไขปัยหาต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

๑. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒. ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ถนนเป้่าหมายทั้ง 3 สาย เพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-31)

65.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ถนนเป้่าหมายทั้ง 3 สาย เพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ถนนเป้าหมายตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-30)

10.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การมอบหมายการดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการมอบหมายการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3595

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3595

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0842

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (โครงการบางกอกน้อยสมาร์ทซิตี้) รักษารอบ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **