ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 : 50190000-3613

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธเนส แสงอาภา 0 2424 3798

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตบางกอกน้อยมีพื้นที่ประมาณ 11.914 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง คือ แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์ แขวงศิริราช แขวงบางขุนศรี และแขวงบ้านช่างหล่อ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบไปด้วยคลองและแม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองชักพระ ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ พื้นที่เดิมเป็นสวน มีพื้นที่แก้มลิงไว้เก็บกักน้ำ ปัจจุบันมีการถมเพื่อปลูกสร้างอาคารเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้พื้นที่รองรับน้ำลดน้อยลง เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีนโยบายให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

50190300/50190300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลักของสำนักการระบายน้ำ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกน้อย 3. เพื่อลดจุดน้ำท่วมรวมทั้งระยะเวลาในการท่วมขังในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้เหลือน้อยที่สุด 4. เพื่อลดอัตราการสูญเสีย ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเร่งระบายน้ำภายในพื้นที่ 2. ลดระยะเวลาและระดับความลึกน้ำท่วมขังพื้นที่เขตให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด 3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ในบริเวณที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-29)

100.00

29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.85 (2020-04-30)

84.85

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร ดำเนินการได้ 7 ซอย ความยาว 4,393 เมตร การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 คลอง 1,670 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.01 (2020-03-31)

69.01

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 28 คลอง ความยาว 21,822 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 คลอง 1,670 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-02-28)

56.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 50.60) การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 19 คลอง ความยาว 15,127 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 2 คลอง ยาง 845 เมตร (คิดเป็นร้อยละ 55.66)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.10 (2020-01-31)

53.10

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 50.60) การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 19 คลอง ความยาว 15,127 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 2 คลอง ยาง 845 เมตร (คิดเป็นร้อยละ 55.66)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.58 (2019-12-26)

50.58

2019-12-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 20 ซอย ความยาว 7,318 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 31.63) การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 15 คลอง ความยาว 12,605 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 43.93)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.59 (2019-11-29)

47.59

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 24 ซอย ความยาว 11,418 เมตร ดำเนินการได้ 15 ซอย ความยาว3,994 เมตร - จ้างเหมา 25 ซอย ความยาว 11,148 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 17.70) การขุดลอกคู/คลอง-เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 34 คลอง ความยาว 27,022 เมตร/ดำเนินการได้ 15 ซอย ความยาว 3,994 เมตร - จ้างเหมา 3 คลอง 1,670 เมตร/อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 47.59)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งแผนการดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและ แผนรักษาความสะอาดคลอง คู ลำกระโดง ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขตหรือจ้างเหมาหน่วยงานอื่น
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การขุดลอกคูคลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3613

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3613

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.56

100 / 100
2
69.01

100 / 100
3
90.94

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **