ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 50190000-3616

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นายพงศธร นิรัติศัยโสภิญ 5682

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้ถรบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา

50190800/50190800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถทราบถึงทรัพย์สินต่างๆ ภายในหน่วยงานว่ามีค่าเสื่อมราคาสะสม และอายุการใช้งานเท่าใดเพื่อใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินและจัดซื้อต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-30)

90.00

30/9/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส (ไตรมาส4)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-31)

83.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส (ไตรมาส3)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-05-29)

79.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส (ไตรมาส3)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-04-30)

78.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส (ไตรมาส3)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-03-31)

73.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-01-31)

68.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-31)

65.00

31/12/2562 : หน่วยงานสามาดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) และอยู่ระหว่างดำเนินการรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-29)

60.00

29/11/2562 : หน่วยงานสามาดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-31)

50.00

31/10/2562 : 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานไม่มีความรู้ความสามารและขาดความชำนาญในการจัดทำรายงานทรัพย์สินเนื่องจากหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3616

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3616

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0827

ตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
73.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **