ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนอินทราวาส (โครงการต่อเนื่อง) จากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1 : 50200000-3432

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวจินตนา ชาญศรี โทร 024241588 โทร.5463

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันถนนอินทราวาส สภาพเดิมเป็นแอสฟัลต์มีสภาพต่ำ และมีท่อระบายน้ำเป็นบางช่วง เมื่อถึงฤดูฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังมากกว่า 40 ซม. สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจุบันถนนอินทราวาส สภาพเดิมเป็นแอสฟัลต์มีสภาพต่ำ และมีท่อระบายน้ำเป็นบางช่วง เมื่อถึงฤดูฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังมากกว่า 40 ซม. สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

- เกรดดินกำจัดวัชพืช พร้อมบดอัดดินเดิม เนื้อที่ประมาณ 23,779 ตร.ม. เสริมหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 12,658 ตร.ม. เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 12,658 ตร.ม. - สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. – 02 เนื้อที่ประมาณ 10,927 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน. - 01 สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 3,392 ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. – 05 ความยาวประมาณ 1,610 ม. - สร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. – 05 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก เป็นฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน. – 01 จำนวน 192 บ่อ - เสริมวัสดุชั้นรองพื้นทาง ลูกรังบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 10,398 ตร.ม. - เสริมวัสดุชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 10,398 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก. – 01 (แบบที่ 3) ความยาวประมาณ 1,214 ม. - สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 10,398 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขุดวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่งมอบงานงวดที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0978

ตัวชี้วัด : ร้อยละของถนน ซอย ผิวจราจร สะพานข้ามแยก ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้แยก ตามแผนการซ่อมบำรุงได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการซ่อม (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **