ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ (ไม่ใช้งบประมาณ) : 50200000-3433

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศักดิ์รินทร์ ฤทธิ์บรรจง โทร. 5463

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตตลิ่งชันมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ถนนและซอยต่าง ๆ ที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากที่ราบลุ่มบริเวณสองข้างถนน และซอย น้ำจากอาคารบ้านเรือน และน้ำฝนจาก ผิวจราจรลงสู่คลองต่าง ๆ ในการกำหนดระดับก้นท่อและความลาดเอียงของท่อระบายน้ำ ไม่สามารถกำหนดให้มีความลาดเอียงมากได้ ทำให้การไหลของน้ำภายในท่อเป็นไปอย่างล่าช้า และมีการตกตะกอนของเศษวัสดุต่าง ๆ จำนวนมากจนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำภายในท่อ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภายในเขตตลิ่งชันเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีดินและตะกอนมาก โดยแรงงานของกลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ท่อระบายน้ำสะอาด สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตตลิ่งชันได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมายของโครงการ

ใช้แรงงานเขตจำนวน 10 ซอย ดังนี้ 1 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 4 150 2 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 5 150 3 ซอยฉิมพลี 14 แยก 2 300 4 ซอยหมู่มหาดไทย 2 ซอย 7 150 5 ซอยทุ่งมังกร 22 100 6 ซอยบรมราชชนนี 26 100 7 ซอยหมู่บ้านธนทรัพย์ 200 8 ซอยสวนผัก 1 แยก 7 200 9 ซอยชัยพฤกษ์ 6 354 10 ซอยชัยพฤกษ์ 16 400 รวมทั้งสิ้น 2104 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-08)

100.00

8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ใช้แรงงานเขตจำนวน 10 ซอย ดังนี้ 1 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 4 150 2 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 5 150 3 ซอยฉิมพลี 14 แยก 2 300 4 ซอยหมู่มหาดไทย 2 ซอย 7 150 5 ซอยทุ่งมังกร 22 100 6 ซอยบรมราชชนนี 26 100 7 ซอยหมู่บ้านธนทรัพย์ 200 8 ซอยสวนผัก 1 แยก 7 200 9 ซอยชัยพฤกษ์ 6 354 10 ซอยชัยพฤกษ์ 16 400 รวมทั้งสิ้น 2104 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-13)

50.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. ดำเนินการแล้ว 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-03)

35.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนและนอกจากแผน ดำเนินการแล้ว 8 แห่ง 1300 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน 2 แห่ง นอกแผน 4 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลอกท่อระบายน้ำซอยอัศวพิเชษฐ์ 4 ความยาว 150 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปี 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3433

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3433

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0992

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **