ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลที่สาธารณะ(ไม่ใช้งบประมาณ) : 50200000-3434

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศักดิ์รินทร์ ฤทธิ์บรรจง โทร 5463

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1 ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดไม่มีน้ำท่วม โดยการเสริมยกระดับผิวจราจรและสร้างท่อระบายน้ำ 2 ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม 3 ลดระบายเวลาการระบายน้ำโดยการประสานสำนักระบายน้ำเร่งสูบน้ำลดระดับน้ำในคลองหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่ดันน้ำ

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อมุ่งลดจุดน้ำท่วมและลดระดับความลึกของน้ำท่วมรวมทั้งลดระยะเวลาที่น้ำท่วมอันเกิดจากน้ำฝนให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู 3 เพื่อรักษาสภาพ คู คลอง ลำรางให้ผลประโยชน์ในด้านการระบายน้ำและรับน้ำจากบ้านเรือนประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จำนวน 30 แห่ง 1 คลองบางน้อย(ตลิ่งชัน) 4 - 20 6000 2 คลองบางพรม 6 - 35 5760 3 คลองบ้านไทร(ตลิ่งชัน) 5 - 25 3000 4 คลองลัดกัลยา 6 - 10 1110 5 คลองลัดตานิล 3 - 6 900 6 คลองลัดมะยม 8 - 18 1200 7 คลองสวนแดน 1 5 - 7 1600 8 คลองสวนแดน 2 3 - 5 385 9 คลองพระลุ้ย 3 - 6 1,880 10 ลำกระโดง 1 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 4 440 11 ลำกระโดง 2 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 4 350 12 ลำกระโดง 3 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 4 465 13 ลำกระโดง4 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 4 230 14 ลำกระโดง 5 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 4 450 15 ลำกระโดง 6 (แขวงบางเชือกหนัง) 2 - 4 100 16 ลำกระโดง 7 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 5 690 17 ลำกระโดง 8 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 4 275 18 ลำกระโดง 9 (แขวงบางเชือกหนัง) 4 - 5 525 19 ลำกระโดง 10 (แขวงบางเชือกหนัง) 4 - 6 505 20 ลำกระโดง 11 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 4 275 21 ลำกระโดง 12 (แขวงบางเชือกหนัง) 4 - 5 690 22 ลำกระโดง 13 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 6 935 23 ลำกระโดง 14 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 6 525 24 ลำกระโดง 15 (แขวงบางเชือกหนัง) 4 - 5 250 25 ลำกระโดง 16 (แขวงบางเชือกหนัง) 4 - 5 325 26 ลำกระโดง 17 (แขวงบางเชือกหนัง) 4 - 5 620 27 ลำกระโดง 18 (แขวงบางเชือกหนัง) 4 - 5 350 28 ลำกระโดง 19 (แขวงบางเชือกหนัง) 4 - 6 520 29 ลำกระโดง 20 (แขวงบางเชือกหนัง) 4 - 6 160 30 ลำกระโดง 21 (แขวงบางเชือกหนัง) 3 - 5 350 รวมทั้งสิ้น 30865

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-03)

100.00

3/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 คลอง , 1.คลองบางน้อย 2.คลองบางพรม 3.คลองบ้านไทร 4.คลองลัดกัลยา 5.คลองลัดตานิล 6.คลองลัดมะยม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปี 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0992

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **