ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามโครงการ MOU (งบกลางกทม.) : 50200000-3438

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายสราวุธ สรุพงษ์พิทักษ์ โทร 024241588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสัญจร

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสัญจร

เป้าหมายของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสัญจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการติดตั้งไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำหนังสือขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานมีหนังสือติดตั้งไฟฟ้าและคิดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเบิกจ่าย
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3438

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3438

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0980

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **