ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50200000-3439

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายสิทธิชัย ภูเขาทอง/5460

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีกรอบและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน ในส่วนของฝ่ายทะเบียน มีลักษณะงานประจำ สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม กำหนดโครงการสำคัญในแผน กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแห่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

50200200/50200200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การสร้างฐานข้อมุลทางภูิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขบ้าน มีความเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบ ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร และเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตตลิ่งชัน สำหรับการให้บริการประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาเขต 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลตรวจสอบ เปรียบเทียบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์กับสภาพพื้นที่จริงสามรถกระทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบ้านของประชาชนและหน่วยงานราชการ 5. เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือแผนที่บ้านมาใชในการวางแผนบริหารพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

1. ให้เลขหมายประจำบ้านแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตปลูสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งปลุสร้างเสร็จพร้อมลงจุดหรือแสดงจุดที่ตั้งของอาคารไว้ในฐานข้อมูลระบบแผที่สารสนเทศภุมิศาสตร์ (GIS) ภายใน 7 วัน นับจากวันยื่นคำขอเลขบ้าน 2. ดำเนินการตรวจสอบ ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลขบ้านเดิม เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ (GIS)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-03)

60.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤศจิกายน2562 จำนวน 31 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......-ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 38 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ตุลาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาข้อมูล และดำเนินการจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและจัดหาฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในระบบ(GIS) จาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักผังเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรมที่ดิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและจัดหาฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในระบบ(GIS) จาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักผังเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรมที่ดิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและจัดหาฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในระบบ(GIS) จาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักผังเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรมที่ดิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและจัดหาฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในระบบ(GIS) จาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักผังเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรมที่ดิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและจัดหาฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในระบบ(GIS) จาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักผังเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรมที่ดิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในกรณีขอเลขบ้านใหม่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในกรณีขอเลขบ้านใหม่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในกรณีขอเลขบ้านใหม่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในกรณีขอเลขบ้านใหม่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในกรณีขอเลขบ้านใหม่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของบ้านหรืออาคาร เช่น ค้นหาตามที่ผู้ร้องระบุไว้ในคำร้อง ตรวจสอบจากเลขที่บ้านข้างเคึบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3439

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3439

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1019

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง อาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **