ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี : 50200000-3447

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465/02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากหลังคาโรงอาหารเป็น แผ่นกระเบื้อง มีสภาพเก่า ชำรุด มีรอยรั่วซึม เป็นคราบสกปรก จึงปรับปรุงพร้อมขยายหลังคา คลุมด้านข้างเพื่อกันฝนสาด และ ปรับปรุงส่วนผนังลูกกรงเหล็กดัด ที่มีสภาพผุเป็นสนิม โดยเปลี่ยน เป็นสเตนเลส - เนื่องจากหลังคาเรียนอาคารเป็นแผ่นกระเบื้องลอนคู่ มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ฝ้าเพดาน หากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายได้ จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากหลังคาโรงอาหารเป็น แผ่นกระเบื้อง มีสภาพเก่า ชำรุด มีรอยรั่วซึม เป็นคราบสกปรก จึงปรับปรุงพร้อมขยายหลังคา คลุมด้านข้างเพื่อกันฝนสาด และ ปรับปรุงส่วนผนังลูกกรงเหล็กดัด ที่มีสภาพผุเป็นสนิม โดยเปลี่ยน เป็นสเตนเลส - เนื่องจากหลังคาเรียนอาคารเป็นแผ่นกระเบื้องลอนคู่ มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ฝ้าเพดาน หากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายได้ จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขตช. 31/2562 จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (5ชั้น) - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม. - เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 28 ม. - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมด จำนวน 1 งาน - ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสีและใส่ตาข่าย กันนก ยาวประมาณ 56 ม. - ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี พับครอบปีกนก ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 22 ม. - ก่อบล็อกช่องลมกรุด้วยตาข่ายกันนกใต้หลังคาทั้ง 2 ด้าน ยาวประมาณ 56 ม. - เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ เคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม. พร้อมทาสีน้ำ พลาสติก และรื้อขนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 252 ตร.ม. - รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม จำนวน 1 งาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **