ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน : 50200000-3448

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465/02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากหลังคาอาคารโรงยิมเป็นแผ่นกระเบื้อง มีอายุการใช้งานหลายปีทำให้เสื่อมสภาพ แผ่นหลังคาหลุดเป็นช่องโหว่หลายจุด ทำฝนรั่ว ลงสู่ภายในอาคาร ไม่สามารถใช้อาคารในการเรียนการสอนได้ในขณะฝนตก จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี - แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต มีสภาพชำรุดเสียหาย จึงเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนสลับแผ่นโปร่งแสงแทน

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากหลังคาอาคารโรงยิมเป็นแผ่นกระเบื้อง มีอายุการใช้งานหลายปีทำให้เสื่อมสภาพ แผ่นหลังคาหลุดเป็นช่องโหว่หลายจุด ทำฝนรั่ว ลงสู่ภายในอาคาร ไม่สามารถใช้อาคารในการเรียนการสอนได้ในขณะฝนตก จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี - แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต มีสภาพชำรุดเสียหาย จึงเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนสลับแผ่นโปร่งแสงแทน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงหลังคาและทางเท้าอาคารโรงยิม - รื้อขนทิ้งกระเบื้องซิเมนต์ทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ ขตช. 17/55 ยาวประมาณ 36 ม. - ปูทางเท้ากระเบื้องซิเมนต์พิมพ์ลายสีซิเมนต์ขัดมันหน า3.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 864 ตร.ม. - เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 36 ม. - ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พับครอบสันจั่ว ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 48 ม. - ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสีและ ใส่ตาข่ายกันนก ยาวประมาณ 72 ม. - กรุฉนวนกันความร้อนไมโครไฟเบอร์หุ้มแผ่นสะท้อน ความร้อนโดยรอบ หนา 2 นิ้ว พร้อมลวดตาข่ายถัก หนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 864 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคาคลุมบันไดทางขึ้น-ลง อาคารโรงยิม ยาวประมาณ 10 ม. ตามแบบ ขตช. 30 /2562 จำนวน 2 แห่ง ปรับปรุงหลังคาคลุมที่ล้างมือข้างอาคารเรียน 1 (4 ชั้น) - เปลี่ยนแผ่นหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี หนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. สลับแผ่นโปร่งใส ดัดโค้งตามเดิม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-08)

100.00

8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 25 มีนาคม 2563 ตรวจรับ 2 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลังคาและทางเท้าอาคารโรงยิม - รื้อขนทิ้งกระเบื้องซิเมนต์ทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ ขตช. 17/55 ยาวประมาณ 36 ม. - ปูทางเท้ากระเบื้องซิเมนต์พิมพ์ลายสีซิเมนต์ขัดมันหน า3.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-03)

50.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ผู้จ้างลงดูงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขนรื้อย้ายวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างหจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **