ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน : 50200000-3448

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465/02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากหลังคาอาคารโรงยิมเป็นแผ่นกระเบื้อง มีอายุการใช้งานหลายปีทำให้เสื่อมสภาพ แผ่นหลังคาหลุดเป็นช่องโหว่หลายจุด ทำฝนรั่ว ลงสู่ภายในอาคาร ไม่สามารถใช้อาคารในการเรียนการสอนได้ในขณะฝนตก จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี - แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต มีสภาพชำรุดเสียหาย จึงเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนสลับแผ่นโปร่งแสงแทน

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากหลังคาอาคารโรงยิมเป็นแผ่นกระเบื้อง มีอายุการใช้งานหลายปีทำให้เสื่อมสภาพ แผ่นหลังคาหลุดเป็นช่องโหว่หลายจุด ทำฝนรั่ว ลงสู่ภายในอาคาร ไม่สามารถใช้อาคารในการเรียนการสอนได้ในขณะฝนตก จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี - แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต มีสภาพชำรุดเสียหาย จึงเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนสลับแผ่นโปร่งแสงแทน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงหลังคาและทางเท้าอาคารโรงยิม - รื้อขนทิ้งกระเบื้องซิเมนต์ทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ ขตช. 17/55 ยาวประมาณ 36 ม. - ปูทางเท้ากระเบื้องซิเมนต์พิมพ์ลายสีซิเมนต์ขัดมันหน า3.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 864 ตร.ม. - เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 36 ม. - ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พับครอบสันจั่ว ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 48 ม. - ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสีและ ใส่ตาข่ายกันนก ยาวประมาณ 72 ม. - กรุฉนวนกันความร้อนไมโครไฟเบอร์หุ้มแผ่นสะท้อน ความร้อนโดยรอบ หนา 2 นิ้ว พร้อมลวดตาข่ายถัก หนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 864 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคาคลุมบันไดทางขึ้น-ลง อาคารโรงยิม ยาวประมาณ 10 ม. ตามแบบ ขตช. 30 /2562 จำนวน 2 แห่ง ปรับปรุงหลังคาคลุมที่ล้างมือข้างอาคารเรียน 1 (4 ชั้น) - เปลี่ยนแผ่นหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี หนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. สลับแผ่นโปร่งใส ดัดโค้งตามเดิม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **