ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา : 50200000-3449

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-พื้นสนามปูบล็อกตัวหนอนมีสภาพเก่า เกิดการทรุดตัวทำให้พื้นเป็นแอ่งไม่เรียบทำให้สะดุดล้มได้ง่าย จึง ปรับปรุงพื้นสนามด้วยการเทพื้น ค.ส.ล. เพื่อให้พื้นเรียบเสมอกัน ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย - ปรับถมบ่อน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรค และพื้นบริเวณด้านหน้าโรงครัวที่อยู่ใกล้เคียงกันให้พื้นมีระดับเรียบเสมอกัน - โรงเรียนยังไม่มีเวทีถาวรสำหรับจัดกิจกรรม ใช้เวทีไม้ชั่วคราว ซึ่งไม่มีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักจำนวนมาก - ห้องน้ำ มีสภาพเก่า ระบายน้ำไม่ดี มีกลิ่น เหม็น วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จึงปรับปรุ ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย - ใช้สำหรับห้องน้ำนักเรียนนอกอาคาร

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-พื้นสนามปูบล็อกตัวหนอนมีสภาพเก่า เกิดการทรุดตัวทำให้พื้นเป็นแอ่งไม่เรียบทำให้สะดุดล้มได้ง่าย จึง ปรับปรุงพื้นสนามด้วยการเทพื้น ค.ส.ล. เพื่อให้พื้นเรียบเสมอกัน ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย - ปรับถมบ่อน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรค และพื้นบริเวณด้านหน้าโรงครัวที่อยู่ใกล้เคียงกันให้พื้นมีระดับเรียบเสมอกัน - โรงเรียนยังไม่มีเวทีถาวรสำหรับจัดกิจกรรม ใช้เวทีไม้ชั่วคราว ซึ่งไม่มีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักจำนวนมาก - ห้องน้ำ มีสภาพเก่า ระบายน้ำไม่ดี มีกลิ่น เหม็น วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จึงปรับปรุ ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย - ใช้สำหรับห้องน้ำนักเรียนนอกอาคาร

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงสนามโรงเรียน - รื้อคอนกรีตบล็อกปูพื้นเดิม พื้นที่ประมาณ 520 ตร.ม. - สกัดพื้นผิวปูนเดิม พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม. - รื้อติดตั้งใหม่ ศาลาไม้ ขนาด 2 x 2 x 2 ม. จำนวน 3 หลัง - ถมทรายปรับระดับและบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 632 ตร.ม. - เทพพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 พื้นที่ประมาณ 632 ตร.ม. - ติดตั้งรางระบายน้ำตัวยู ตามแบบ ศอ.207 พร้อมฝาราง ต่อจากเดิม ยาวประมาณ 31 ม. - ยกระดับรางระบายน้ำตัวยูเสริมขอบด้วยเหล็กฉาก พร้อมซ่อมฝารางที่ชำรุด ยาวประมาณ 52 ม. ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าโรงอาหารและบ่อน้ำ - ถมทรายปรับระดับและบดอัดแน่น บ่อน้ำ ลึกเฉลี่ย 1 ม. พร้อมสูบน้ำออกให้หมด พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม. - เทพพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 พื้นที่ประมาณ 73 ตร.ม. - ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ชนิดผิว กันลื่น) พื้นที่ประมาณ 73 ตร.ม. สร้างเวทีถาวร - สร้างเวทีถาวร ขนาดประมาณ 4.30 x 9 ม. ตามแบบ ขตช. 34/2562 จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (นอกอาคารเรียน) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง ตามแบบ ขตช. 35 /2562 จำนวน 1 งาน รายการครุภัณฑ์ - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมรื้อ ขนทิ้งบ่อเกรอะเดิม จำนวน 1 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-08)

100.00

8/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 19 พฤษภาคม 2563 ตรวจรับ 25 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-19)

70.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บรายละเอียดเนื้องาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-08)

65.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (นอกอาคารเรียน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..สัญญาเลขที่ ขตช.22-14-63 วันที่ 20 กพ. 63.ปรับปรุงหลังคาและทางเท้าอาคารโรงยิม - รื้อขนทิ้งกระเบื้องซิเมนต์ทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ ขตช. 17/55 ยาวประมาณ 36 ม. - ปูทางเท้ากระเบื้องซิเมนต์พิมพ์ลายสีซิเมนต์ขัดมันหน า3.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-03)

50.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บริษัทฯ วางค้ำประกันเรียบร้อย และเตรียมร่างสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3449

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3449

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **