ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา : 50200000-3449

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-พื้นสนามปูบล็อกตัวหนอนมีสภาพเก่า เกิดการทรุดตัวทำให้พื้นเป็นแอ่งไม่เรียบทำให้สะดุดล้มได้ง่าย จึง ปรับปรุงพื้นสนามด้วยการเทพื้น ค.ส.ล. เพื่อให้พื้นเรียบเสมอกัน ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย - ปรับถมบ่อน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรค และพื้นบริเวณด้านหน้าโรงครัวที่อยู่ใกล้เคียงกันให้พื้นมีระดับเรียบเสมอกัน - โรงเรียนยังไม่มีเวทีถาวรสำหรับจัดกิจกรรม ใช้เวทีไม้ชั่วคราว ซึ่งไม่มีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักจำนวนมาก - ห้องน้ำ มีสภาพเก่า ระบายน้ำไม่ดี มีกลิ่น เหม็น วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จึงปรับปรุ ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย - ใช้สำหรับห้องน้ำนักเรียนนอกอาคาร

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-พื้นสนามปูบล็อกตัวหนอนมีสภาพเก่า เกิดการทรุดตัวทำให้พื้นเป็นแอ่งไม่เรียบทำให้สะดุดล้มได้ง่าย จึง ปรับปรุงพื้นสนามด้วยการเทพื้น ค.ส.ล. เพื่อให้พื้นเรียบเสมอกัน ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย - ปรับถมบ่อน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรค และพื้นบริเวณด้านหน้าโรงครัวที่อยู่ใกล้เคียงกันให้พื้นมีระดับเรียบเสมอกัน - โรงเรียนยังไม่มีเวทีถาวรสำหรับจัดกิจกรรม ใช้เวทีไม้ชั่วคราว ซึ่งไม่มีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักจำนวนมาก - ห้องน้ำ มีสภาพเก่า ระบายน้ำไม่ดี มีกลิ่น เหม็น วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จึงปรับปรุ ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย - ใช้สำหรับห้องน้ำนักเรียนนอกอาคาร

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงสนามโรงเรียน - รื้อคอนกรีตบล็อกปูพื้นเดิม พื้นที่ประมาณ 520 ตร.ม. - สกัดพื้นผิวปูนเดิม พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม. - รื้อติดตั้งใหม่ ศาลาไม้ ขนาด 2 x 2 x 2 ม. จำนวน 3 หลัง - ถมทรายปรับระดับและบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 632 ตร.ม. - เทพพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 พื้นที่ประมาณ 632 ตร.ม. - ติดตั้งรางระบายน้ำตัวยู ตามแบบ ศอ.207 พร้อมฝาราง ต่อจากเดิม ยาวประมาณ 31 ม. - ยกระดับรางระบายน้ำตัวยูเสริมขอบด้วยเหล็กฉาก พร้อมซ่อมฝารางที่ชำรุด ยาวประมาณ 52 ม. ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าโรงอาหารและบ่อน้ำ - ถมทรายปรับระดับและบดอัดแน่น บ่อน้ำ ลึกเฉลี่ย 1 ม. พร้อมสูบน้ำออกให้หมด พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม. - เทพพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 พื้นที่ประมาณ 73 ตร.ม. - ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ชนิดผิว กันลื่น) พื้นที่ประมาณ 73 ตร.ม. สร้างเวทีถาวร - สร้างเวทีถาวร ขนาดประมาณ 4.30 x 9 ม. ตามแบบ ขตช. 34/2562 จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (นอกอาคารเรียน) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง ตามแบบ ขตช. 35 /2562 จำนวน 1 งาน รายการครุภัณฑ์ - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมรื้อ ขนทิ้งบ่อเกรอะเดิม จำนวน 1 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3449

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3449

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **