ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50200000-3454

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจรินทร มีทรัพย์ไพศาล โทร.5457

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตตลิ่งชัน มีภารกิจในการสนับสนุน ควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับกรุงเทพมหานคร ได้ออกระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเฉพาะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตหรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตหรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน มีหน้าที่ดังนี้ 1.1 รับแจ้งเหตุ ประสานข้อมูลการติดต่อสื่อสาร กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ในการออกตรวจตราพื้นที่ในเขตตลิ่งชัน เมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือทั้งด้านเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ 1.2 เก็บข้อมูล และรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันทราบ 1.3 จัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูล การปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน 1.4 ปฏิบัติงานแก้ไขบรรเทาสาธารณภัย และอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือด้านการจราจร ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตลิ่งชัน 1.5 ดำเนินการเฝ้าระวังเหตุ ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อสื่อสาร เตือนภัย ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในเขตตลิ่งชัน และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัย ฯลฯ

50200100/50200100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อสื่อสารและสั่งใช้กำลังสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งประสานกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 2. เพื่อเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและราชการ 3. เพื่อสนับสนุนสถานีดับเพลิงในพื้นที่เมื่อมีการร้องขอ และในกรณีเป็นเหตุสาธารณภัยขนาดใหญ่เพื่อให้การปฏิบัติงานเร่งด่วนให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมายของโครงการ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน สามารถดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ในพื้นที่เขตตลิ่งชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และความเดือดร้อนของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/9/2563 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนส.ค. และ ก.ย.63 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 23 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 16 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 5 ครั้ง,ไฟไหม้ 1 ครั้ง และไฟไหม้หญ้า 1 ครั้ง และประจำเดือนกันยายน จำนวน 20 ครั้ง เพลิงไหม้รถยนต์ 2 ครั้ง, อุบัติเหตุ 12 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 3 ครั้ง และจับงู 3 ครั้ง เบิกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 331,750 บาท ส่งคืน 20,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/08/2563 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนก.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 36 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 26 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 7 ครั้ง, ไฟไหม้ 1 ครั้ง, เหตุประทุษร้าย 1 ครั้ง และจับงู 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/07/2563 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนมิ.ย.63 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 19 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 9 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 3 ครั้ง, ไฟไหม้ 1 ครั้ง, ไฟไหม้หญ้า 2 ครั้ง, เหตุประทุษร้าย 1 ครั้ง, ลื่นล้ม 1 ครั้ง กินสารอันตราย 1 ครั้ง และจับตัวเงินตัวทอง 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/06/2563 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนพ.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 20 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 6 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 3 ครั้ง, ไฟไหม้ 1 ครั้ง, ไฟไหม้หญ้า 2 ครั้ง, เหตุประทุษร้าย 4 ครั้ง, ลื่นล้ม 2 ครั้ง และจับสัตว์ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-20)

75.00

20/05/2563 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนเม.ย.63 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 11 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 3 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 1 ครั้ง, ไฟไหม้ 2 ครั้ง, ไฟไหม้หญ้า 1 ครั้ง, เหตุประทุษร้าย 1 ครั้ง, ลื่นล้ม 2 ครั้ง และจับสัตว์เลื้อยคลาน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/04/2563 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนมี.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 26 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 17 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 5 ครั้ง, ไฟไหม้ 3 ครั้ง, และจับตุ๊กแก 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-16)

60.00

16/3/2563 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนก.พ.63 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 35 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 20 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 5 ครั้ง, ไฟไหม้ 5 ครั้ง, ประทุษร้ายต่อร่างกาย 2 ครั้ง, จับงู 1 ครั้ง, เสียชีวิต 1 ครั้ง, และเพลิงไหม้หญ้า 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนม.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 23 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 11 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 5 ครั้ง, ไฟไหม้ 1 ครั้ง, ประทุษร้ายต่อร่างกาย 1 ครั้ง, จับงู 1 ครั้ง และเพลิงไหม้หญ้า 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนธ.ค.62 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 45 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 34 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 3 ครั้ง, ไฟไหม้ 5 ครั้ง, ประทุษร้ายต่อร่างกาย จำนวน 2 ครั้ง และวัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนพ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 29 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 20 ครั้ง, ส่งผู้ป่วย 5 ครั้ง, ไฟไหม้ 3 ครั้ง และแก๊สรถยนต์รั่วไหล 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนต.ค.62 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 16 ครั้ง แบ่งเป็น อุบัติเหตุ 9 ครั้ง, ช่วยเหลือผู้ป่วย 4 ครั้ง, ไฟไหม้ 1 ครั้ง, จับตุ๊กแก 1 ครั้ง, และแก๊สรถยนต์รั่วไหล 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2562 ให้กับอปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:อปพร.รับแจ้งเหตุ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **