ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50200000-3455

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจรินทร มีทรัพย์ไพศาล โทร.5457

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ภัยพิบัติต่างๆ เป็นสิ่งที่คุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องมีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า ทั้งที่เป็นภัยอันเกิดจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกันเอง เช่น การก่อวินาศกรรม การก่อความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ภัยพิบัติเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจจะระงับได้โดยง่ายแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ก็จะต้องระดมสรรพกำลังทั้งมวลที่มีอยู่เข้าระงับภัยนั้นให้สงบลงโดยเร็ว หรือบรรเทาและลดอันตรายให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชากรให้น้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้การจัดให้มีอาสาสมัครที่มาจากประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ นั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานเขตตลิ่งชันตระหนักดีและที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครมาแล้วจำนวน 21 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งหลักสูตรหลัก จำนวน 1,481 คน ดังนั้น เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเขตตลิ่งชัน เพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและตนเองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วได้ทบทวนความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมแท้จริง

50200100/50200100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในหลักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่ อปพร.เขตตลิ่งชัน ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะ ความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเป็นการรวมกำลังการปฏิบัติงานของ อปพร. เขตตลิ่งชัน เข้าร่วมปฏิบัติงานกับประชาชน ให้สามารถป้องกันตนเองได้และมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศชาติได้ในยามฉุกเฉิน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน (อปพร.) ที่เคยผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวม 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-25)

100.00

25/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรวบรวมเอกสารประกอบฎีกาเพื่อชดใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-20)

80.00

20/1/2563 :ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน และโรงเรียนวัดกระโจมทอง จำนวน 50 คน เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบฎีกาเพื่อชดใช้เงินยืม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-16)

50.00

16/12/2562 : ได้วิทยากรดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ประกอบการอบรมฯ และรอการอนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-26)

30.00

26/11/2562 : เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ และอยู่ระหว่างวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผอ.เขต และผอ.เขตได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันที่ 17-19 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
:35%
เริ่มต้น :2020-01-17
สิ้นสุด :2020-01-17
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:35%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3455

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3455

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **