ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ : 50200000-3456

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งาน เป็นระยะนาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุด ใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย - ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ นักเรียนหญิง-ชาย (นอกอาคาร เรียน)

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งาน เป็นระยะนาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุด ใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย - ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ นักเรียนหญิง-ชาย (นอกอาคาร เรียน)

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง (นอกอาคารเรียน) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ตามแบบ ขตช. 29 /2562 ขนาดประมาณ 9 x 3 ม. จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย (นอกอาคารเรียน) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ตามแบบ ขตช. 29 /2562 ขนาดประมาณ 12.5 x 3 ม. จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) ตามแบบ ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง ) จำนวน 1 งาน รายการครุภัณฑ์ - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมรื้อ ขนทิ้ง บ่อเกรอะเดิม จำนวน 2 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-08)

100.00

8/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 29 พฤษภาคม 2563 ตรวจรับงาน 11 มิถุนายน 2563 โดนปรับเนื่องจากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ตั้งต่วันที่ 17 เมษายน -29 พฤษภาคม 2563 รวม 43 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-19)

70.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำห้องน้ำ โดนปรับเนื่องจากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-08)

65.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย (นอกอาคารเรียน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง (นอกอาคารเรียน) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ตามแบบ ขตช. 29 /2562 ขนาดประมาณ 9 x 3 ม. จำนวน 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-03)

50.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างลงพื้นที่ ดูงานเตรียมอุปกรณ์ รื้อขนวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างหจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้นสัญญา 18 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **