ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ : 50200000-3456

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งาน เป็นระยะนาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุด ใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย - ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ นักเรียนหญิง-ชาย (นอกอาคาร เรียน)

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งาน เป็นระยะนาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุด ใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย - ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ นักเรียนหญิง-ชาย (นอกอาคาร เรียน)

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง (นอกอาคารเรียน) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ตามแบบ ขตช. 29 /2562 ขนาดประมาณ 9 x 3 ม. จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย (นอกอาคารเรียน) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ตามแบบ ขตช. 29 /2562 ขนาดประมาณ 12.5 x 3 ม. จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) ตามแบบ ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง ) จำนวน 1 งาน รายการครุภัณฑ์ - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมรื้อ ขนทิ้ง บ่อเกรอะเดิม จำนวน 2 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **