ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดประสาท : 50200000-3457

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ผนังด้านข้างอาคารกรุด้วยทรายล้าง มีรอยแตกร้าว ทำให้น้ำซึมก่อให้เกิด ความชื้นเข้าผนังภายใน ทำให้สีหลุดลอกออกมา กระดานดำชำรุด - อุปกรณ์หน้าต่างเหล็กอาคารเรียนชำรุดใช้งานไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเปิด-ปิดหน้าต่างได้ จึงทำการ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ - ห้องน้ำนักเรียนชานพักบันได กระเบื้องผนังหลุดกะเทาะมีรอยแหลมคม ประกอบกับการจัดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องน้ำไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเด็กนักเรียน และอุปกรณ์บางชิ้นส่วนชำรุดเนื่องจากการใช้งานมานาน จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีมีความสะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะ อนามัยและจัดสัดส่วนห้องให้เหมาะสมต่อการใช้สอยจริง

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ผนังด้านข้างอาคารกรุด้วยทรายล้าง มีรอยแตกร้าว ทำให้น้ำซึมก่อให้เกิด ความชื้นเข้าผนังภายใน ทำให้สีหลุดลอกออกมา กระดานดำชำรุด - อุปกรณ์หน้าต่างเหล็กอาคารเรียนชำรุดใช้งานไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเปิด-ปิดหน้าต่างได้ จึงทำการ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ - ห้องน้ำนักเรียนชานพักบันได กระเบื้องผนังหลุดกะเทาะมีรอยแหลมคม ประกอบกับการจัดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องน้ำไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเด็กนักเรียน และอุปกรณ์บางชิ้นส่วนชำรุดเนื่องจากการใช้งานมานาน จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีมีความสะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะ อนามัยและจัดสัดส่วนห้องให้เหมาะสมต่อการใช้สอยจริง

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (5 ชั้น) - สกัดซ่อมอุดรอยร้าวผนังทรายล้าง ทาสีกันซึมและปิดทับ ด้วย สีอคริลิค ผนังด้านข้างอาคาร (2 ด้าน ) พื้นที่ประมาณ 378 ตร.ม. - เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติก (ชั้น 3) พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างเหล็ก อาคารเรียน 1 และ อาคารเรียน 2 - เปลี่ยนอุปกรณ์มือจับตัวล็อค ขอเกี่ยว และน็อตยึด หน้าต่าง เหล็ก พร้อมทาสี จำนวน 45 ชุด ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง (ชานพักบันได) อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลหญิง ชั้น 1 ตามแบบ ขตช. 32./2562 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลชาย ชั้น 2 ตามแบบ ขตช. 32/2562 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 3 ตามแบบ ขตช. 32/2562 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ชั้น 4 ตามแบบ ขตช.32/2562 จำนวน 1 งาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-19)

100.00

19/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบ 24 เมษายน 2563 ตรวจรับ 1 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-08)

65.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง (ชานพักบันได) อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สัญญาเลขที่ 22-13-63 เริ่มสัญญา 28 มกราคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 26 เมษาน 2563 ผู้รับจ้างปรับปรุงงานล่าช้า สำนักงานเขตตลิ่งชันออกหนังสือเร่งรัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-03)

50.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างลงพื้นที่ ดูงานเตรียมอุปกรณ์ รื้อขนวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3457

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3457

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **