ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาส : 50200000-3458

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากหลังคาอาคารเรียนเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมไหล เข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุด ร่วงหล่นลงมา ไม่สามารถใช้ ห้องเรียนได้ จึงทำการปรับปรุง หลังคาและฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนได้ต่อไป - แผ่นกระเบื้องหลังคาห้องพล ศึกษา มีสภาพเก่า ทำให้ฝนรั่วซึม แผ่น ฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่น ลงมา เป็น อันตรายได้ - ห้องน้ำนักเรียนชานพักบันได มีน้ำรั่วซึมตามท่อระบายน้ำ ทำให้แผ่นฝ้าเป็นคราบสกปรก ทางโรงเรียนได้มีการซ่อมแซม จุดรั่วซึมแล้ว จึงทำการปรับปรุง แผ่นฝ้าเพดานและเปลี่ยนโถส้วม ที่ชำรุด

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากหลังคาอาคารเรียนเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมไหล เข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุด ร่วงหล่นลงมา ไม่สามารถใช้ ห้องเรียนได้ จึงทำการปรับปรุง หลังคาและฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนได้ต่อไป - แผ่นกระเบื้องหลังคาห้องพล ศึกษา มีสภาพเก่า ทำให้ฝนรั่วซึม แผ่น ฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่น ลงมา เป็น อันตรายได้ - ห้องน้ำนักเรียนชานพักบันได มีน้ำรั่วซึมตามท่อระบายน้ำ ทำให้แผ่นฝ้าเป็นคราบสกปรก ทางโรงเรียนได้มีการซ่อมแซม จุดรั่วซึมแล้ว จึงทำการปรับปรุง แผ่นฝ้าเพดานและเปลี่ยนโถส้วม ที่ชำรุด

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงหลังคาและทางเท้ารอบอาคารเรียน 3 (5 ชั้น) - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 369 ตร.ม. - เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 32 ม. - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมด จำนวน 1 งาน - ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสี (รวมปิด หน้าจั่ว) ยาวประมาณ 126 ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมพร้อมเคร่าและรื้อขนทิ้งแผ่น กระเบื้องซิเมนต์ ฝ้าชายคากันสาด พื้นที่ประมาณ 89 ตร.ม. - เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ เคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม. พร้อมทาสีน้ำพลาสติก และรื้อขนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องพลศึกษา - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม. - ติดตั้งครอบสันและครอบข้างหลังคา ยาวประมาณ 33.50 ม. - ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสี ยาวประมาณ 27 ม. - เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติก พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง (ชานพักบันได) อาคารเรียน 3 (5 ชั้น) - เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดสี หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (เคร่าทีบาร์เดิม) ชั้น 2 - ชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม. - รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟเดิม (ชั้น 2 - ชั้น 4) จำนวน 1 งาน - เปลี่ยนโถส้วมชักโครกนั่งราบรุ่นประหยัดน้ำ3/6 ลิตร จำนวน 2 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-08)

100.00

8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบงาน 25 มีนาคม 63 ตรวจรับงาน 1 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลังคาและทางเท้ารอบอาคารเรียน 3 (5 ชั้น) - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิมพื้นที่ประมาณ 369 ตร.ม. - เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 32 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-03)

50.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างลงพืันที่ เตรียมอุปกรณ์ รื้อขนย้ายวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างบริษัท เจริญกรุง 81 กรุงเทพฯ จำกัด เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3458

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3458

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **