ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง : 50200000-3459

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- แผ่นยางสังเคราะห์เดิมเป็นชนิดแผ่นขนาด 0.40 x 0.40 ม. ใช้งานมาหลายปี จึงเสื่อมสภาพ เป็นคราบสกปรก บิดงอ และหลุดล่อน จึงปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- แผ่นยางสังเคราะห์เดิมเป็นชนิดแผ่นขนาด 0.40 x 0.40 ม. ใช้งานมาหลายปี จึงเสื่อมสภาพ เป็นคราบสกปรก บิดงอ และหลุดล่อน จึงปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - รื้อขนทิ้งแผ่นยางเดิม พื้นที่ประมาณ 237 ตร.ม. - ปูพื้นยางสังเคราะห์ EPDM หนา 20 มม. เคลือบผิว PU พร้อมแต่งลายทำสี พื้นที่ประมาณ 237 ตร.ม. - ย้ายและติดตั้งเครื่องเล่นเด็กของเดิม พร้อมซ่อมทาสี จำนวน 12 ชุด - ย้ายและติดตั้งเครื่องเล่นเด็กของเดิม พร้อมซ่อมทาสี ชุดบ้านอุโมงค์ พร้อมซ่อมทาสี จำนวน 1 ชุด - ทาสีน้ำมันรั้วเหล็ก(สลับสีให้สวยงามตามกำหนด) ยาวประมาณ 55 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-06)

100.00

6/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563 และตรวจรับงาน 5 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-03)

50.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รื้อขนย้ายวัสดุ ปูยางเกือบแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างหจก.ไอ.ซี.เอส.บางกอก เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3459

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3459

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **