ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระโจมทอง : 50200000-3460

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากรั้วโรงเรียนด้านหน้า เป็นรั้วลักษณะเป็นคอกสำหรับ ปลูกต้นไม้ มีขนาดไม่สูงสามารถ ปีน เข้าภายในโรงเรียนได้ง่าย ไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินทางราชการ จึงปรับปรุงโดยการเสริมรั้ว สเตนเลส สูงเพิ่มขึ้น 2 ม. - พื้นบริเวณรอบอาคารเอนกประสงค์เป็นพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณอื่น ทำให้เป็นจุดรับน้ำเวลาฝนตก น้ำจากด้านหน้าถนนก็ไหลเข้ามา ทำให้มีน้ำท่วมขัง

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากรั้วโรงเรียนด้านหน้า เป็นรั้วลักษณะเป็นคอกสำหรับ ปลูกต้นไม้ มีขนาดไม่สูงสามารถ ปีน เข้าภายในโรงเรียนได้ง่าย ไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินทางราชการ จึงปรับปรุงโดยการเสริมรั้ว สเตนเลส สูงเพิ่มขึ้น 2 ม. - พื้นบริเวณรอบอาคารเอนกประสงค์เป็นพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณอื่น ทำให้เป็นจุดรับน้ำเวลาฝนตก น้ำจากด้านหน้าถนนก็ไหลเข้ามา ทำให้มีน้ำท่วมขัง

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน - ติดตั้งรั้วสเตนเลสตามแบบที่กำหนด สูง 2 ม. ยาวประมาณ 26 ม. ปรับปรุงพื้นรอบบริเวณอาคารเอนกประสงค์ - เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 รอบอาคาร พื้นที่ประมาณ 109 ตร.ม. - สร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ศอ. 207 จำนวน 8 บ่อ - ติดตั้งรางระบายน้ำตัวยู ตามแบบ ศอ.207 เสริมขอบ เหล็กฉาก พร้อมฝาราง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวประมาณ 52 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **