ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดตลิ่งชัน : 50200000-3461

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็น ระยะนาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรก ตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุดใช้งานไม่ได้ และห้องน้ำนักเรียนรวม มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ห้องสมุดชั้นล่าง จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย -ห้องน้ำนักเรียนรวม บริเวณ ชั้น 2 มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ ห้องสมุดชั้นล่าง ทำให้ฝ้าเพดาน - ระบบระบายน้ำบริเวณที่ล้างภาชนะไม่ถูกสุขลักษณะ มักเกิดการอุดตัน จึงต้องปรับปรุงใหม่ให้ถูกสุขลักษณะและใช้งานได้

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็น ระยะนาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรก ตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุดใช้งานไม่ได้ และห้องน้ำนักเรียนรวม มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ห้องสมุดชั้นล่างจึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย -ห้องน้ำนักเรียนรวม บริเวณ ชั้น 2 มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ ห้องสมุดชั้นล่าง ทำให้ฝ้าเพดาน - ระบบระบายน้ำบริเวณที่ล้างภาชนะไม่ถูกสุขลักษณะ มักเกิดการอุดตัน จึงต้องปรับปรุงใหม่ให้ถูกสุขลักษณะและใช้งานได้

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) ตามแบบ ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง ) จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง-อนุบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 2 ( 5ชั้น ) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง-อนุบาล ตามแบบ ขตช. 33./2562 จำนวน 1 งาน ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสมุดใต้ห้องน้ำนักเรียนรวม อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) - เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดสี หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมเคร่าทีบาร์ (ชั้นล่างใต้ห้องน้ำ) พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม. - รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟดาวน์ไลท์ จำนวน 20 ชุด - รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟตะแกรงฝังฝ้า จำนวน 6 ชุด ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณที่ล้างภาชนะ - สร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ศอ. 207 จำนวน 3 บ่อ - ติดตั้งรางระบายน้ำตัวยู ตามแบบ ศอ.207 พร้อมฝาราง ขนาด กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวประมาณ 4 ม. - เดินระบบท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ขนาด 2 " เชื่อมต่อถังดักไขมัน ยาวประมาณ 9 ม. ปรับปรุงประตูเหล็กม้วนอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และอาคารเอนกประสงค์ - เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ขนาด 3.75 x 2.40 ม. พร้อม อุปกรณ์ครบชุดและรื้อของเดิม(อาคารเอนกประสงค์) จำนวน 2 ชุด - ทาสีน้ำมันประตูเหล็กม้วนเดิม ขนาด 3.75 x 2.40 ม. (อาคารเอนกประสงค์) จำนวน 1 ชุด ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียนด้านหลัง -ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล้กถัก ทั้งหมด จำนวน 1 งาน -ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสเตนเลส กว้าง 6 น้ิว หนา 1 มม. พร้อมท่อระบายน้ำฝน พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว (6 จุด ยาวประมาณ 36 ม. -ติดตั้งหนามไลนกโครงถักเหล็กหลังคาทั้งหมด ยาวประมาณ 258 ม. ครุภัณฑ์ -ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดตั้งพื้น ขนาดจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-19)

100.00

19/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบ 16 เมษายน 2563 ตรวจรับ 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-08)

65.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง-อนุบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 2 ( 5ชั้น )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สัญญาเลขที่ 22-16-63 ลงนามสัญญา 17 มกราคม 2563 เริ่มสัญญา 18 มค.63 สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ย.63 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) ตามแบบ ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง ) จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง-อนุบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 2 ( 5ชั้น ) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง-อนุบาล ตามแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-03)

50.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....รื้อขนท้ิงแผ่นยางสนามเด็กเล่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3461

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3461

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **