ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน : 50200000-3463

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากฉนวน PE เสื่อมสภาพทำให้ปลิวหลุดล่อน ไม่สวยงาม - เนื่องจากหลังคาห้องพลศึกษาซึ่งตั้งอยู่หลังอาคาเรียน 1 มีสภาพเก่าเกิดการชำรุด มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่นลงมา ไม่สามารถใช้ห้องเรียนพลศึกษาได้ จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี -พื้นห้องเรียนมีสภาพเป็นผิวปูนลงสีขัดมัน บางส่วนผิวพื้นหลุดล่อนและแตกร้าว เนื่องจากปูนเสื่อมสภาพ จึงปรับปรุงโดยการ ปูกระเบื้องหินขัดใหม่

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เนื่องจากฉนวน PE เสื่อมสภาพทำให้ปลิวหลุดล่อน ไม่สวยงาม - เนื่องจากหลังคาห้องพลศึกษาซึ่งตั้งอยู่หลังอาคาเรียน 1 มีสภาพเก่าเกิดการชำรุด มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่นลงมา ไม่สามารถใช้ห้องเรียนพลศึกษาได้ จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี -พื้นห้องเรียนมีสภาพเป็นผิวปูนลงสีขัดมัน บางส่วนผิวพื้นหลุดล่อนและแตกร้าว เนื่องจากปูนเสื่อมสภาพ จึงปรับปรุงโดยการ ปูกระเบื้องหินขัดใหม่

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียน - ทาสีน้ำมันด้านใต้หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมรื้อขนทิ้ง แผ่นฉนวนกันความร้อน PE เดิม พื้นที่ประมาณ 594 ตร.ม. - ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็กถัก ทั้งหมด จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องพลศึกษา (ด้านหลังคาอาคาเรียน 1 ) - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 76 ตร.ม. - ติดตั้งครอบหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. ยาวประมาณ 24 ม. - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม. พร้อมท่อระบายน้ำฝนพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว (4 จุด) ยาวประมาณ 24 ม. - เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ เคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม.พร้อมทาสีน้ำพลาสติก และรื้อขนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม. - รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวมจำนวน 18 ชุด ปรับปรุงพื้นห้องเรียนชั้น 2 และ 3 อาคารเรียน 1 (3ชั้น) - ปูพื้นกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อม สกัดผิวพื้นปูนเดิมและขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 351 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-08)

100.00

8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบงาน 26 มีนาคม 2563 ตรวจรับงาน 3 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียน - ทาสีน้ำมันด้านใต้หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมรื้อขนทิ้ง แผ่นฉนวนกันความร้อน PE เดิม พื้นที่ประมาณ 594 ตร.ม. - ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็กถัก ทั้งหมด จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องพลศึกษา (ด้านหลังคาอาคาเรียน 1 ) - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 76 ตร.ม. - ติดตั้งครอบหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. ยาวประมาณ 24 ม. - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-03)

50.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้จ้างลงดูงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขนรื้อย้ายวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างบริษัท ริช อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **