ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน : 50200000-3463

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากฉนวน PE เสื่อมสภาพทำให้ปลิวหลุดล่อน ไม่สวยงาม - เนื่องจากหลังคาห้องพลศึกษาซึ่งตั้งอยู่หลังอาคาเรียน 1 มีสภาพเก่าเกิดการชำรุด มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่นลงมา ไม่สามารถใช้ห้องเรียนพลศึกษาได้ จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี -พื้นห้องเรียนมีสภาพเป็นผิวปูนลงสีขัดมัน บางส่วนผิวพื้นหลุดล่อนและแตกร้าว เนื่องจากปูนเสื่อมสภาพ จึงปรับปรุงโดยการ ปูกระเบื้องหินขัดใหม่

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เนื่องจากฉนวน PE เสื่อมสภาพทำให้ปลิวหลุดล่อน ไม่สวยงาม - เนื่องจากหลังคาห้องพลศึกษาซึ่งตั้งอยู่หลังอาคาเรียน 1 มีสภาพเก่าเกิดการชำรุด มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่นลงมา ไม่สามารถใช้ห้องเรียนพลศึกษาได้ จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี -พื้นห้องเรียนมีสภาพเป็นผิวปูนลงสีขัดมัน บางส่วนผิวพื้นหลุดล่อนและแตกร้าว เนื่องจากปูนเสื่อมสภาพ จึงปรับปรุงโดยการ ปูกระเบื้องหินขัดใหม่

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียน - ทาสีน้ำมันด้านใต้หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมรื้อขนทิ้ง แผ่นฉนวนกันความร้อน PE เดิม พื้นที่ประมาณ 594 ตร.ม. - ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็กถัก ทั้งหมด จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องพลศึกษา (ด้านหลังคาอาคาเรียน 1 ) - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 76 ตร.ม. - ติดตั้งครอบหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. ยาวประมาณ 24 ม. - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม. พร้อมท่อระบายน้ำฝนพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว (4 จุด) ยาวประมาณ 24 ม. - เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ เคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม.พร้อมทาสีน้ำพลาสติก และรื้อขนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม. - รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวมจำนวน 18 ชุด ปรับปรุงพื้นห้องเรียนชั้น 2 และ 3 อาคารเรียน 1 (3ชั้น) - ปูพื้นกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อม สกัดผิวพื้นปูนเดิมและขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 351 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **