ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิกุล : 50200000-3464

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานมา หลายปี มีสภาพเก่า มีคราบสกปรก ตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุดใช้งานไม่ได้ และห้องน้ำนักเรียนรวม มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ห้องสมุดชั้นล่างจึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย - เนื่องจากเวทีห้องประชุมปัจจุบัน อยู่ใต้ห้องน้ำชั้น 2 ซึ่งจะต้องโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป ซึ่งเป็นไม่เหมาะสม จึงทำการสร้างใหม่ย้ายไปอีกฝั่ง ของห้องประชุม

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานมา หลายปี มีสภาพเก่า มีคราบสกปรก ตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุดใช้งานไม่ได้ และห้องน้ำนักเรียนรวม มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ห้องสมุดชั้นล่างจึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย - เนื่องจากเวทีห้องประชุมปัจจุบัน อยู่ใต้ห้องน้ำชั้น 2 ซึ่งจะต้องโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป ซึ่งเป็นไม่เหมาะสม จึงทำการสร้างใหม่ย้ายไปอีกฝั่ง ของห้องประชุม

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงห้องน้ำครุ อาคารเรียน 1 (5 ชั้น) - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 1 (5 ชั้น) ตามแบบ ขตช. 27./2562 (รวม 8 ห้อง ) จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง ชั้น 2 อาคารเรียน 1(5ชั้น ) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง-อนุบาล ตามแบบ ขตช. 36/2562 จำนวน 1 งาน ย้ายเวทีไม้ห้องประชุม อาคารเรียน 1 ( 5 ชั้น) - รื้อย้ายและติดตั้งใหม่เวทีไม้ ขนาดประมาณ 4.50 x 6.65 ม. สูง 0.40 ม. พร้อมซ่อมเสริมส่วนที่ชำรุดและทำสีย้อมไม้ใหม่ ทั้งหมด จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3464

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3464

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนตามแผนการปรับปรุงโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการปรับปรุง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **