ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50200000-3471

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรวมพร กางกั้น โทร. 5474

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากการศึกษาองค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานครพบว่ามูลฝอยอินทรีย์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก การผลิตน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาอเนกประสงค์ ช่วยลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ตามหลัก 3R รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมาย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50200600/50200600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น มูลฝอยเศษอาหาร ผลไม้โดยนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่สำนักงานเขตตลิ่งชันต้องจัดเก็บ

เป้าหมายของโครงการ

รณรงค์ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ด้วยการนำมาหมักทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเป็นการดำเนินการของสำนักงานเขตและส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-23)

100.00

23/3/2563 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการดำเนินการส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-23)

60.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดเก็บรวบรวมขยะเศษอาหารจากโรงเรียน สถานประกอบการ ร้านอาหาร ตลาด เพื่อส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-28)

15.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในระบบการจัดเก็บให้เหมาะสม สะดวก และชัดเจน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในระบบการจัดเก็บให้เหมาะสม สะดวก และชัดเจน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอินทรีย์อย่างยั่งยืน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอินทรีย์อย่างยั่งยืน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ความรู้การนำมูลฝอยอินทรีย์ไปทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำยาอเนกประสงค์ ส่งเสริมการนำไปเป็นอาหารสัตว์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยรณรงค์ให้ประชาชนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ความรู้การนำมูลฝอยอินทรีย์ไปทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำยาอเนกประสงค์ ส่งเสริมการนำไปเป็นอาหารสัตว์ตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยรณรงค์ให้ประชาชนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำยาอเนกประสงค์หรือเป็นอาหารสัตว์และขยายผลตามโครงการฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำยาอเนกประสงค์ หรือเป็นอาหารสัตว์ และขยายผลตามโครงการฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการประเมินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดหาอุปกรณ์ ต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อปลูกตามรูปแบบที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3471

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3471

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1002

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.92

100 / 100
2
21.62

100 / 100
3
18.95

0 / 0
4
15.08

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **