ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50200000-3472

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวฐิติพร ภู่เสือ โทร. 5474

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ปัญหามูลฝอยมิใช่ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน) เพื่อมุ่งหวังที่จะให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมคลอง หรือในครอก ซอก ซอยที่รถเก็บมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม ในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครวันละ 150.-บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจำนวน 15 วันต่อเดือน และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชักลากมูลฝอย

50200600/50200600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตตลิ่งชันดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 10 คน เก็บขนมูลฝอยจากชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าถึงจำนวน 9 ชุมชน 1. ชุมชนวัดสมรโกฎิ-บางระจัน 2. ชุมชนริมคลองชักพระ 3. ชุมชนวัดจำปา 4. ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ 5. ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ 6. ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน 7. ชุมชนบ้านลุ่ม 8.ชุมชนวัดช่างเหล็ก-เรไร 9. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ หมู่ 18,19

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนสิงหาคม 2563 คัดแยกได้ 14,195 กิโลกรัม อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกเดือนกันยายน 2563 / เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนเสิงหาคม - กันยายน 2563 แล้ว เป็นเงิน 46,808 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2563 คัดแยกได้ 18,236 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนเกรกฎาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/07/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมิถุนายน 2563 คัดแยกได้ 9,255 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนเมิถุนายน 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/06/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2563 คัดแยกได้ 9,134 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนเพฤษภาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนเมษายน 2563 คัดแยกได้ 8,601 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนเมษายน 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-23)

65.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมีนาคม 2563 คัดแยกได้ 9,882 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนมีนาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกได้ 8,750 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ เป็นเงิน 13,494 บาท มอบให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใช้ในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมกราคม 2563 คัดแยกได้ 9,174 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนมกราคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน จำนวน 9 ราย อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนธันวาคม 2562 คัดแยกได้ 10,802 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือน ธ.ค. 62 แล้ว เป็นเงิน 21,154 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 คัดแยกได้ 6,986 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว เป็นเงิน 42,308 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน 9 ราย / ขอความเห็นชอบกำหนดคุณลักษระเฉพาะวัสดุทำความสะอาดตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแผนโครงการฯ จัดทำหนังสือถึงชุมชนเพื่อสรรหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 9 ชุมชน จำนวน 10 คน จัดทำรายการวัสดุที่จะใช้ตามโครงการฯ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลชุมชนที่รถจัดเก็บขยะไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจความต้องการของชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนรายเดือน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามผลและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **