ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย : 50200000-3473

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางประราลี พุ่มสงวน โทร.5474

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ การลดปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้พบปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ โดยเฉพาะขยะอันตราย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไป และบางส่วนแอบนำมาวางทิ้งไว้ตามถนนคนเดิน หรือตามที่รกร้างว่างเปล่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมา ดูสกปรกไม่สะอาดเรียบร้อย อีกทั้งยังก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

50200600/50200600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดการปัญหามูลฝอย 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอย และจากการที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่าง เดือนสิงหาคม 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.25 ตัน เดือนกันยายน 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 0.34 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชนในการดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้และขยะอันตราย จากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอย และจากการที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่าง เดือนกรกฎาคม 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.00 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/07/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า และจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอย เดือนมิถุนายน 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.34 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/06/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า เดือนพฤษภาคม 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.54 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่าและสถานประกอบการ เดือนเมษายน 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.35 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-23)

65.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากการคัดแยกของพนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และมูลฝอยอันตราย และจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า เดือนมีนาคม 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.50 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากการคัดแยกของพนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และมูลฝอยอันตราย และจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.58 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากการคัดแยกของพนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และมูลฝอยอันตราย และจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า เดือนมกราคม 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.44 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน บริเวณที่ว่างที่ประชาชนลักลอบทิ้งและจากพนักงานเก็บขนมูลฝอยคัดแยก เดือนธันวาคม 2562 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.53 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนและหมู่บ้าน รวมถึงบริเวณที่ว่างที่ประชาชนลักลอบทิ้งและจากพนักงานเก็บขนมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2562 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.18 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนและหมู่บ้าน รวมถึงบริเวณที่ว่างที่ประชาชนลักลอบทิ้งและจากพนักงานเก็บขนมูลฝอย เดือนตุลาคม 2562 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 2.47 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ๋ จากการลักลอบทิ้งของประชาชน และจากการคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย เพื่อนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจในระบบการจัดเก็บให้เหมาะสม สะดวก และชัดเจน โดยจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทุกวันอาทิตย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักต่อประชาชนตลอดจนแจ้งแผนการจัดเก็บให้ประชาชนได้ทราบทั่วถึงกัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติการเก็บขนมูลฝอยแยกตามประเภท โดยสร้างความเข้าใจกรณีบ้านที่ไม่ให้ความร่วมมือ จนกว่าจะได้รับความร่วมมือมากกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปรับแผนการจัดเก็บและสร้างความร่วมมือให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการประเมินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3473

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3473

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1003

ตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.9500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.47

100 / 100
2
7.80

100 / 100
3
11.98

0 / 0
4
10.95

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **