ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (ตู้เขียว) : 50200000-3476

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ยุทธชัย มงคลรบ / 5484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามสถิติคดีอาญาของกองบังคับการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันพบว่ามีสถิติค่อนข้างสูง ทั้งคดีอุกฉกรรฐ์ คดีสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย เพศ และทรัพย์สิน เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลและเฝ้าระวังให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยจำเป็นต้องเพิ่มการดำเนินงานให้พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัย การป้องปรามและปรับสภาพแวดล้อม ลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม นำมาตรการต่างๆลงไปในระดับพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอย สะพานคนข้าม หรือสถานที่ใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก่ออาชญากรรม โดยให้ติดตั้งตู้เขียวใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจตราและลงเวลาปฏิบัติงาน

50200900/50200900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ลดโอกาสและลดพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ ซอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้ามอาคารร้าง บริเวณหมู่บ้านหรือสถานที่อื่นใดอันอาจก่อให้เกิดอาชญากรรม 2. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัคิงานของเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ที่ได้กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น 4. เพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมตลอดทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1. ซอยชักพระ 19 ถนนชักพระ 2. สะพานลอยคนเดินข้ามแยกวัดชัยพฤกษฺ์ ถนนบรมราชชนนี 3. ซอนสวนผัก 29 (หน้าโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน) ถนนสวนผัก 4. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดมะกอก ถนนบรมราชชนนี 5. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าหมู่บ้านภานุ ถนนบรมราชชนนี 6. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าสถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี 7. ปากซอยบรมราชชนนี 69 (หน้าหอพักพยาบาล) ถนนบรมราชชนนี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงได้ครบทั้ง 7 แห่ง ได้ตามเป้าหมาย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ครบทุกขั้นตอน - ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมโดยรวม - ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับการเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน - ลดโอกาส ลดความเสี่ยง อันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมในพื้นที่เปลี่ยวได้ครบทั้ง 7 แห่ง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : - ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม ได้ตามเป้าหมาย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 7 แห่ง - ผลการดำเนินการ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-26)

75.00

26/07/2563 : -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม ได้แก่ จุดเสี่ยง ซอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม อาคารร้าง บริเวณหมู่บ้านหรือสถานที่อื่นใดอันก่อให้เกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :- ข้อจำกัดในด้านกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ - เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในการป้องกันด้านอาชญากรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (ตู้เขียว) จำนวน 7 แห่ง วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแผน สืบเนื่องจากภารกิจซ้ำซ้อน หรือได้รับมอบภารกิจเร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) จำนวน 7 แห่ง เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง อันจะก่อให้เกิด อาชญากรรมในพื้นที่เปลี่ยวได้ครบทั้ง 7 แห่ง ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมโดยรวม

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแผน สืบเนื่องจากภารกิจซ้ำซ้อน หรือได้รับมอบภารกิจเร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ : - จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

- จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าออกตรวจตรากวดขันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย จำนวน 7 แห่ง และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางเท้า จำนวน 10 แห่ง ตามบัญชีจุดเสี่ยง - ปฏิบัติงานได้ตามแป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 7 แห่ง วันละ 2 ครั้ว/วัน/จุด - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ : เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในการป้องกันด้านอาชญากรรม

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัย(ตู้เขียว) จำนวน 7 แห่ง 2 ครั้ง/วัน/จุด ปฏิบัติงานได้ตามตามเป้าหมาย ผลการดำเนินการ: เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ : 1. ขนาดของพื้นที่และสภาพทางกายภาพหลากหลาย อาจทำให้การกำหนดจุดเสี่ยงภัยไม่ครอบคุมทั่วถึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 2. ข้อจำกัดในด้านกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในการป้องกันด้านอาชญากรรม

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-26)

35.00

26/1/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา วันละ 2 ครั้ง จำนวน 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่ไม่อาจปฏิบัติได้ตามแผน สืบเนื่องจากภารกิจซ้ำซ้อน ได้รับมอบภารกิจเร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดติดตั้งตู้เขียว ลงบันทึกเหตุการณ์ จำนวน 7 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดติดตั้งตู้เขียว ลงบันทึกเหตุการณ์ จำนวน 7 จุด

** ปัญหาของโครงการ : - ข้อจำกัดในด้านของกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในการป้องกันด้านอาชญากรรม

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-23)

20.00

23/10/2562 :- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยตามจุดติดตั้งตู้เขียว หรือซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอย หรือสถานที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก่อเกิดอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1.ซอยชักพระ 19 ถนนชักพระ 2. สะพานลอยคนเดินข้ามแยกวัดชัยพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี 3. ซอยสวนผัก 29 (หน้าโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน)ถนนสวนผัก 4. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดมะกอก ถนนบรมราชชนนี 5. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าหมู่บ้านภานุ ถนนบรมราชชนนี 6. สะพานลอยคนเดินข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี 7. ปากซอยบรมราชชนนี 69 (หน้าหอพักพยาบาล) ถนนบรมราชชนนี

** ปัญหาของโครงการ : อาจตรวจตราได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่ครอบคลุมพื้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3476

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3476

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0994

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **