ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50200000-3478

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสิริกร อินทร์เกลี้ยง/5477

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล โรงเรียนวัดอินทราวาส ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มองเห็นการจัดการเรียน การสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตรอย่างชัดเจน เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างประสบการณ์ตรง ให้กับนักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน อีกด้วย

50200700/50200700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียน 2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 2.3 เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงการเกษตรโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร 2.4 เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรียนไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 2.5 เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ - ครูทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในโครงการ 3.2 ด้านคุณภาพ - นักเรียนของโรงเรียนได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ - โรงเรียนวัดอินทราวาสเป็นโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร ครบวงจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-21)

100.00

21/1/2563 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับใช้ดำเนินงานด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ ที่ โรงเรียนวัดอินทราวาส สำันกงานเขตตลิ่งชัน และจัดทำฏีกาเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3478

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3478

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **