ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการดำเนินงานป้องกันการก่ออาชญากรรม : 50200000-3481

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ยุทธชัย มงคลรบ / 5484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ทำให้ผู้ก่่อเหตุสามารถฉกฉวยโอกาสลงมือก่ออาชญากรรมได้ เช่น พื้นที่รกร้าง พื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณ ป้ายรถโดยสารประจำทางที่แสงสว่างไม่เพียงพอทั่วถึง กรุงเทพมหานครได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาตามแนวทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม คือการตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อม โดยใข้หลักการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรมมาแก้ไขปัญหา สำรวจข้อมูลที่เป็นจุดเสี่ยงร่วมกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้การสนับสนุนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่สามารถกระทำได้ทั่วถึงครอบคลุมอันเนื่องมาจากพื้นที่บางส่วนเป็นของเอกชน การตัดแต่งต้นไม้ริมทาง การรื้อถอนอาคารร้าง ซึ่งมักจะติดขัดในแง่ของที่ดินส่วนบุคคลและข้อกฎหมาย

50200900/50200900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ ลงสู่พื้นที่มีปัญหาและปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดความเรียบร้อย 2. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. เพื่อตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อมที่จะใช้ก่ออาชญากรรม 4. เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย จำนวน 7 แห่ง และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางเท้า จำนวน 10 แห่ง ตามบัญชีจุดเสี่ยง ค่าเป้าหมายร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ ลงสู่พื้นที่มีปัญหาและปรับสภาพแวดล้อม ให้เกิดความเรียบร้อย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อมที่จะใช้ก่ออาชญากรรม เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ ลงสู่พื้นที่มีปัญหาและปรับสภาพแวดล้อม ให้เกิดความเรียบร้อย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อมที่จะใช้ก่ออาชญากรรม เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน - ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางเท้า จำนวน 10 แห่ง ตามบัญชีจุดเสี่ยง จำนวน 24 แห่ง ผลการดำเนินการ : ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-26)

75.00

26/07/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย จำนวน 7 แห่ง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและทางเท้า จำนวน 10 แห่ง - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถตรวจได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจอื่น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ ลงสู่พื้นที่ที่มีปัญหาและปรับสภาพแวดล้อม ให้เกิดความเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อมที่จะใช้ก่ออาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน จำนวน 10 แห่ง ตามบัญชีจุดเสี่ยงครบทั้ง 24 แห่ง ตามค่าเป้าหมาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ : บางครั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจอื่นหรือภารกิจเร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย จำนวน 7 แห่ง และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางเท้า จำนวน 10 แห่ง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา หน่วยทหารในพื้นที่ หน่วยอาสาสมัคร อปพร. เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งการแก้ปัญหาอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจบริเวณพื้นที่เสี่ยง ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอย สะพานคนเดินข้าม หรือสถานที่ใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก่อให้เกิดอาชญากรรม บริเวณจุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 แห่ง - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัย เพื่อสร้างความปลอดภัย โดยการลดโอกาส ลดปัจจัยเสี่ยงและความล่อแหลม ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง และลุดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 10 แห่ง ตามบัญชีจุดเสี่ยง จำนวน 24 แห่ง ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ : การปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงบางแห่งมีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายส่วน ทั้งภายในและภายนอก อาจจะติดขัดในเรื่องของระบบการบริหารจัดการการ งบประมาณประกอบภารกิจของแต่ละหน่วยงานอาจทำให้การดำเนินการล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจตรากวดขัน ตามพื้นที่รับผิดชอบ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง จุดิดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 แห่ง และลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 10 แห่ง ตรวจสอบสภาพการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถตรวจตราได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากติดติดภารกิจอื่น

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-26)

35.00

26/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางเท้า จำนวน 10 แห่ง ตามบัญชีจุดเสี่ยง จำนวน 24 แห่ง ตรวจสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจตรากวดขัน ตามพื้นที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รกจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจตรากวดขัน ตามพื้นที่รับผิดชอล ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจจุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 จุด และอำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง ตรวจสภาพการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ - เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อป้องกันและเสริมเสร้างความปลอดภัยทางถนน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-23)

20.00

23/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจตรากวดขัน ตามพื้นที่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง เช่น พื้นที่รกร้าง พื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถประจำทางที่แสงสว่างไม่เพียงพอทั่วถึง ซึ่งเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ เป็นภารกิจร่วมของหลายหน่วยงานจำเป็นต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถนำมาตรการต่างๆ ลงสู่พื้นที่ที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อให้มีความปลอดภัย โดยการลดโอกาส ลดปัจจัยเสี่ยงและความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ : - บางครั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอาจล่าช้า เพราะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3481

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3481

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0994

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **