ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน : 50200000-3496

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางปรียานิธิ เฟื่องขจร/5477

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ใช้ภาษาจีนเป็นจำนวนมาก และผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อทันโลกสากลยุคปัจจุบัน เพราะเป็นภาษาธุรกิจที่ใช้ติดต่อสื่อสารทั้งด้านการค้า รวมทั้งทางด้านการศึกษา โดยมีครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการอบรมทั้งระดับต้นและระดับกลางแล้ว กรุงเทพมหานครอนุมัติให้มีการจ้างครูมาสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มี ความต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายจะพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาจีนให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเป็นภาษาที่สอง ต่อจากภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนกรุงเทพมหานครได้ก้าวไกลและก้าวหน้าในการศึกษา ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยเฉพาะสำนักงานเขตตลิ่งชันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯทุกสัปดาห์มีประชาชนและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้น โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสอนสืบเนื่องของครูภาษาจีนจากภายนอก เพื่อเป็นพื้นฐานและกระตุ้นให้นักเรียนได้ตื่นตัวที่จะนำไปใช้เป็นภาษาสื่อสารและศึกษาต่อ

50200700/50200700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมชาวจีนอย่างต่อเนื่อง ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน 2.2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน เรียนรู้ศิลปะ ประเพณี และประวัติศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมกับวัย 2.3 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและมีพื้นฐาน ในการศึกษาต่อภาษาจีนในขั้นสูงต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมายโครงการ 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีโอกาสได้เรียนรู้ ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม การเข้าสู่สังคมและการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้ 3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนอย่างถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ทุกโรงเรียนมีการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ ครบทั้ง 16 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกโรงเรียนมีการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ ครบทั้ง 16 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3496

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3496

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **