ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดและนำมาใช้ประโยชน์ : 50200000-3502

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวรวมพร กางกั้น โทร. 5474

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๑,๕๖๙ ตารางกิโลเมตร ประชากรตามข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เท่ากับ๕,๖๘๖,๖๔๖ คน ความหนาแน่นของประชากร ๓,๖๒๕ คน/ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อมพบว่าคนกรุงเทพฯ ยังคงผลิตมูลฝอยในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ๑ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ขณะเดียวกันการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในส่วนของการลดขยะมูลฝอยจากต้นทาง และการเก็บขนมูลฝอยเข้ากำจัดที่ปลายทาง ซึ่งส่วนหนึ่ง มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และกิจกรรมของเมืองที่มีความหลากหลายกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวดสะอาด”ประจำปี2561 เพื่อขับเคลื่อนและแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดการต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ขานรับนโยบายดังกล่าวให้สอดรับกับแผนแม่บทดังกล่าวโดยปรับแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558-2562 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวประชารัฐและการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางด้วยการลดและคัดแยก มูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดกลางทางด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และปลายทางด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยหลักการ 3R Reduce Reuse และ Recycle เขตตลิ่งชันมีสภาพพื้นที่ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นเขตขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มีประชากรและประชากรแฝงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พื้นที่เขตตลิ่งชันมีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นซึ่งในปริมาณมูลฝอยดังกล่าวยังสามารถที่จะแยกขยะอินทรีย์ออกมาได้อีก ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดและกิจกรรมเพื่อการควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้เพิ่มขึ้นควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอย อย่างบูรณาการ โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป พร้อมทั้งนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเริ่มจากระดับครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆ อันจะส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยของพื้นที่เขตตลิ่งชันลดลง

50200600/50200600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป ในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดไปใช้ประโยชน์ 2. เพื่อให้สำนักงานเขตตลิ่งชันมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมมูลฝอยอินทรีย์จากตลาด ร้านผลไม้ ร้านทำน้ำผลไม้ และรวบรวมขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานประจำวัน เดือนพฤศจิกายน 2562 รวบรวมได้จำนวน 356.355 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมมูลฝอยอินทรีย์จากตลาด ร้านผลไม้ ร้านทำน้ำผลไม้ และรวบรวมขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานประจำวัน เดือนตุลาคม 2562 รวบรวมได้จำนวน 388.024 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแผนโครงการ รวมรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดเพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลทุกเดือนเพื่อให้ผลการดำเนินการได้ ตามเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3502

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3502

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1002

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.9200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.92

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **