ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50200000-3505

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางวรนุช นุ่มน้อย / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อให้เป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน ดดยสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม มีแนวทางปฏิบัติงานและรูปแบบการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยผ่านศูนย์ฯ ระดับเขต

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม ของกรุงเทพมหานคร ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต ๒.๕ สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับเขตระดับสำนัก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.๖ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การบริการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ระดับเขต ๓.๒ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำพื้นที่เขตตลิ่งชัน ได้แก่ ๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน ๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน ๓.๒.๓ อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน ๓.๒.๔ อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน 3.3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุมทั่วถึง และเป็นธรรม 3.4 ประชาชน แกนนำ และอาสาสมัครทุกชุมชน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3.5 เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการฯ ในทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 11 คน ลงเยียมบ้าน 6 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา 13 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 7 คน มอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 5 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 4 ราย 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 34,309.-บาท และเดือนกันยายน 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 33,961.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 14 คน ลงเยียมบ้าน 24 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา 7 คน มอบทุนการศึกษา 37 คน สัมภาษณ์ ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 5 คน มอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 21 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 7 ราย 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 33,614.-บาท เรียบร้อยแล้ว 3.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-25)

80.00

25/7/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 29 คน ลงเยียมบ้าน 99 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา 12 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 7 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 2 ราย 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 34,309.-บาท เรียบร้อยแล้ว 3.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 104 คน ลงเยียมบ้าน 100 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 13 คน มอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 1 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 3 ราย 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 32,333.-บาท เรียบร้อยแล้ว 3.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 64 คน ลงเยียมบ้าน 52 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 7 คน มอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 11 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 6 ราย 2.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 9 คน มอบทุนการศึกษา 20 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 13 คน มอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 7 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 11 ราย 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 34,656 บาท เรียบร้อยแล้ว 3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 33,002 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 15 คน เยี่ยมบ้าน 14 คน สัมภาษณ์ผู้ขอทุนการศึกษา 30 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 17 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 5 ราย 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 33,614 บาท 3.อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 15 คน เยี่ยมบ้าน 18 คน สัมภาษณ์ผู้ขอทุนการศึกษา 19 คน มอบทุนการศึกษา 11 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 7 คน มอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 12 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 5 ราย 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 34,656 บาท 3.อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 12 คน เยี่ยมบ้าน 8 คน สัมภาษณ์ผู้ขอทุนการศึกษา 15 คน มอบทุนการศึกษา 5 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 13 คน มอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 1 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 8 ราย 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 33,128 บาท 3.อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 21 คน เยี่ยมบ้าน 30 คน สัมภาษณ์ผู้ขอทุนการศึกษา 25 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 10 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 5 ราย 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 33,810 บาท 3.อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 10 คน เยี่ยมบ้าน 19 คน สัมภาษณ์ผู้ขอทุนการศึกษา 20 คน มอบทุนประกอบอาชีพ 1 คน สัมภาษณ์ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 15 คน มอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 18 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 4 ราย 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม2562 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 34,151 บาท 3.อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการดำเนินการเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด 23 คน สัมภาษณ์เคสค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 8 คน รับลงทะเบียนค่าจัดการศพ 2 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3505

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3505

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0977

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **